Przetargi.pl
Remont posadzki polegający na wykonaniu powłoki nieiskrzącej i antystatycznej w budynku magazynowym nr 62 kompleksu wojskowego przy ul. Wojska Polskiego 66 w Koszalinie oraz budynku magazynowego nr 23 kompleksu wojskowego przy ul. Koszalińskiej 76 w Kołobrzegu.

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 75-901 Koszalin, 4 Marca
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 45 68 15, 261 45 61 95 , fax. 261 45 62 44
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  4 Marca 3
  75-901 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 45 68 15, 261 45 61 95, fax. 261 45 62 44
  REGON: 33120312800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.17wog.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont posadzki polegający na wykonaniu powłoki nieiskrzącej i antystatycznej w budynku magazynowym nr 62 kompleksu wojskowego przy ul. Wojska Polskiego 66 w Koszalinie oraz budynku magazynowego nr 23 kompleksu wojskowego przy ul. Koszalińskiej 76 w Kołobrzegu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest remont posadzki polegający na wykonaniu powłoki nieiskrzącej i antystatycznej w budynku magazynowym nr 62 kompleksu wojskowego przy ul. Wojska Polskiego 66 w Koszalinie oraz budynku magazynowego nr 23 kompleksu wojskowego przy ul. Koszalińskiej 76 w Kołobrzegu, w oparciu o Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 1 do SIWZ i Przedmiar robót – załącznik nr 2 do SIWZ. 2.Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia zostały określone w dokumentacji projektowej w postaci Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 3.Przedmiot zamówienia powinien być wykonany na podstawie dokumentacji projektowej tj. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z załącznikami, rysunków i szkiców. 4.Wykonawca powinien wykonać wszystkie roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 5.Po stronie Wykonawcy jest wykonanie na swój koszt utylizacji odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), Wykonawca jest wytwórcą odpadów budowlanych, a pozostałe materiały np. z rozbiórki nie podlegające utylizacji zgodnie z w/w ustawą Zamawiający pozostawia do dyspozycji Wykonawcy. 6.Przy realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca powinien dysponować personelem kierowniczym posiadającym wymagane uprawnienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: 1)minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), 2)minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) dla grupy 1, oraz posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) dla grupy 1 pkt 2 i 10 – urządzenia, instalacje, sieci elektroenergetyczne i kontrolno-pomiarowe o napięciu nie wyższym niż 1 kV. 3)Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 7.Informacja o miejscu realizacji zamówienia: miejscem wykonania robót będących przedmiotem zamówienia są obiekty: budynek magazynowy nr 62 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wojska Polskiego 66 w Koszalinie oraz budynek magazynowy nr 23 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Koszalińskiej 76 w Kołobrzegu. 8.Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót w celu zapoznania się ze stanem faktycznym. 1)W sprawie wizji lokalnej należy kontaktować się z osobą odpowiedzialną – Pan Waldemar POTONIEC– numer telefonu 261 456 875. 2)Wizja lokalna o której mowa powyżej, nie jest zebraniem Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 uPzp. 3)Prowadzenie ustaleń z w/w osobami nie jest wiążące. Wszelkie merytoryczne zapytania, które wystąpią w trakcie jaki i po dokonaniu wizji lokalnej należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej, z uwzględnieniem art. 38 ust. 1 uPzp 9. Zamawiający stawia wymóg zatrudnienia (w okresie obowiązywania umowy o udzielenie zamówienia publicznego), przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących bezpośrednie czynności w zakresie realizacji robót/prac (art. 29 ust. 3a uPzp). Zamawiający przy realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie - szczegółowy zakres w załączniku nr 7 do projektu umowy: 1)Roboty rozbiórkowe i demontażowe 2)Roboty w zakresie usuwania gruzu 3)Roboty związane z wykonaniem Antystatycznej Powłoki Epoksydowej 4)Roboty instalacji elektrycznej związane z odprowadzeniem ładunków elektrostatycznych do instalacji uziemiającej 5)Roboty związane z wymianą stolarki drzwiowej stalowej 6)Wywóz gruzu i odpadów - jeżeli w/w czynności są wykonywane pod nadzorem kierownika budowy i mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 10.Wykonawca przed zawarciem umowy (udzieleniem zamówienia publicznego) złoży Zamawiającemu Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę skierowanych do realizacji zamówienia publicznego – zgodnie z częścią XX pkt 1 ppkt 2 niniejszej SIWZ. 11.Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, o których mowa pkt. 10 i 11, określono w § 5 ust. 28-34 i § 13 ust. 1 pkt 11, projektu umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 12.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wskazania powierzonego zakresu zamówienia oraz firm podwykonawców w załączniku nr 3 do SIWZ – Formularz oferty: 1)Zamawiający w oparciu o art. 36b ust. 1 uPzp żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 2)Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 uPzp potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 3)Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 36b ust. 2 uPzp. 4)Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom, dalszym podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia, zgodnie z art. 36ba ust. 4 uPzp 5)Szczegółowe wymagania dotyczące podwykonawstwa zawarte zostały w § 18 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. 13.Na zamówienie zostanie podpisana umowa. Projekt umowy stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 7 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach