Przetargi.pl
MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH NR: 650165Z UL. WOLNOŚCI, 650155Z UL. RÓŻANEJ W MIEJSCOWOŚCI RECZ

GMINA RECZ ogłasza przetarg

 • Adres: 73-210 Recz, ul. Ratuszowa 17
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 765 4461 , fax. 95 765 4461
 • Data zamieszczenia: 2023-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA RECZ
  ul. Ratuszowa 17
  73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 765 4461, fax. 95 765 4461
  REGON: 210966941
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.recz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH NR: 650165Z UL. WOLNOŚCI, 650155Z UL. RÓŻANEJ W MIEJSCOWOŚCI RECZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja dotyczy dróg gminnych nr 650165Z (ul. Wolności) oraz nr 650155Z (ul. Różana) w Reczu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym: obiektami inżynierskimi, oświetleniem ulicznym, kanalizacją deszczową, siecią teletechniczną, przebudową sieci gazowej, sanitarnej oraz elektrycznej.Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa dróg publicznych klasy lokalnej:- ul. Wolności (nr 650165Z) na długości 750 m o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej;- ul. Różanej (nr 650155Z) na długości 158 m o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej;wraz z dowiązaniem się (w miejscu istniejących skrzyżowań) do ul. Lipowej, al. Wolności oraz drogi wojewódzkiej nr 151 (ul. Choszczeńska) – projekt uwzględnia rozwiązania projektowe zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz – Choszczno”.Zakres przygotowywanego projektu obejmuje przebudowę jezdni wraz z chodnikami, zjazdami, oświetleniem, kanalizacją deszczową i terenami zieleni, przebudową sieci gazowej, przebudowę infrastruktury elektroenergetycznej 0,4kV. W obrębie planowanych odcinków dróg przewidziano jezdnię o szerokości 5,5 m na odcinkach prostych, natomiast na łukach poziomych zastosowano poszerzenia (na łukach tego wymagających). Wzdłuż jezdni zostanie poprowadzony chodnik o szerokości 2,0 m. Przewidziano również wykonanie zjazdów na posesje.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zdolność techniczna lub zawodowa:Wykonawca wykaże minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia tj., że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, i/lub przebudowie i/lub rozbudowie chodnika lub drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości robót nie mniejszej, niż 500 000,00 zł łącznie z podatkiem VAT. Przez jedną robotę budowlaną rozumie się zamówienie zrealizowane w ramach jednej umowy.Wykonawca wykaże osoby, skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w zakresie kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami:Kierownik budowy branży drogowej:- minimalne wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach