Przetargi.pl
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie

Powiat Stargardzki ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard, Skarbowa 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 91 4804802/803 , fax. +48 91 4804801
 • Data zamieszczenia: 2023-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Stargardzki
  Skarbowa 1
  73-110 Stargard, woj. zachodniopomorskie
  tel. +48 91 4804802/803, fax. +48 91 4804801
  REGON: 811684210
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatstargardzki.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem I części zamówienia jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Zakres robót obejmuje:a) dostawę i montaż okien PVC o współczynniku przenikania ciepła 0,90 W/m²*K,b) dostawę i montaż okien aluminiowych EI60,c) dostawę i montaż podokienników wewnętrznych wykonanych z postformingu,d) dostawę i montaż podokienników zewnętrznych z blachy ocynkowanej,e) roboty towarzyszące związane z wymianą stolarki,f) dostawę i montaż drzwi zewnętrznych drewnianych o współczynniku przenikania ciepła 1,30 W/m²*K,g) dostawę i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych EI60 o współczynniku przenikania ciepła 1,30 W/m²*K,h) roboty towarzyszące niezbędne dla wykonania robót objętych niniejszą częścią zamówienia.Szczegółowy zakres robót określa SWZ oraz dokumentacja techniczna.Zamówienie realizowane jest w ramach dofinansowania z Programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”Przedmiotem II części zamówienia jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Zakres robót obejmuje:a) wymianę grzejników na grzejniki stalowe płytowe,b) dostawę i montaż nagrzewnic powietrza,c) wymianę instalacji c.o. w całym obiekcie,d) montaż systemu zarządzania energią cieplną,e) roboty towarzyszące niezbędne dla wykonania robót objętych niniejszą częścią zamówienia.Szczegółowy zakres robót określa SWZ oraz dokumentacja techniczna.Zamówienie realizowane jest w ramach dofinansowania z Programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”Przedmiotem III części zamówienia jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Zakres robót obejmuje:1) roboty branży budowlanej:a) dostawa i montaż okien oddymiających,b) dostawa i montaż okien PVC,c) dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych,d) wydzielenie klatek schodowych: dostawa i montaż drzwi ppoż. wewnętrznych w klasie odporności EI60, EI30e) przebudowa pomieszczenia szatni,f) wydzielenie pomieszczeń PM (pom. pompowni przeciwpożarowej i pom. rozdzielni),g) remont pomieszczenia woźnej,h) renowacja i dostosowanie balustrad wewnętrznych do obowiązujących warunków technicznych oraz montaż nowych pochwytów, i) przeniesienie części regałów z biblioteki celem osiągnięcia przejścia między regałami, zgodnego z przepisami,2) roboty branży sanitarnej:a) system napowietrzania klatek schodowych,b) przebudowa instalacji wodociągowej i hydrantowej,3) roboty branży elektrycznej:a) zasilanie nagrzewnic powietrza,b) montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, c) wyposażenie klatek schodowych w instalację oddymiania z nawiewem mechanicznym,d) wymiana oświetlenia wewnętrznego,e) wymiana instalacji elektrycznej. 4) roboty towarzyszące niezbędne dla wykonania robót objętych niniejszą częścią zamówienia.Szczegółowy zakres robót określa SWZ oraz dokumentacja techniczna.Zamówienie realizowane jest w ramach dofinansowania z Programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”Przedmiotem IV części zamówienia jest remont dachu i elewacji. Zakres robót obejmuje:a) rozbiórkę pokrycia dachu, z czego 80% dachówek przewiduje się wykorzystać do ponownego krycia,b) wymianę elementów konstrukcyjnych dachu,c) pokrycie elementów konstrukcyjnych dachu środkiem ogniochronnym i owadobójczym,d) pokrycie dachu dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę,e) obróbki blacharskie – rynny i rury spustowe oraz instalacja odgromowa,f) docieplenie stropu ostatniej kondygnacji,g) renowację stolarki drzwiowej zewnętrznej (elewacja frontowa),h) skucie uszkodzonych, spękanych tynków,i) wykonanie nowych tynków, w tym elementów detali architektonicznych (roboty będą wykonywane zgodnie ze wskazówkami konserwatora technologa i pod jego nadzorem),j) roboty towarzyszące niezbędne dla wykonania robót objętych niniejszą częścią zamówienia.Szczegółowy zakres robót określa SWZ oraz dokumentacja techniczna.Zamówienie realizowane jest w ramach dofinansowania z Programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”Przedmiotem V części zamówienia jest przebudowa drogi pożarowej. Zakres robót obejmuje:a) przebudowę schodów zewnętrznych - wejściowych do budynku,b) przebudowę drogi pożarowej od strony frontowej oraz dojść do budynku,c) rozbiórkę wiaty przylegającej do budynku,d) wycinkę drzew,e) roboty towarzyszące niezbędne dla wykonania robót objętych niniejszą częścią zamówienia.Szczegółowy zakres robót określa SWZ oraz dokumentacja techniczna.Zamówienie realizowane jest w ramach dofinansowania z Programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:1) I część zamówienia – 10 000,00 zł,2) II część zamówienia – 9 000,00 zł,3) III część zamówienia – 20 000,00 zł,4) IV część zamówienia – 30 000,00 zł,5) V część zamówienia – 5 000,00 zł,- najpóźniej w terminie wyznaczonym na składanie ofert.Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu;2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,d) zdolności technicznej lub zawodowej.2. Opis sposobu dokonywania oceny warunków/ minimalne poziomy zdolności:1) za spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną:a) I część zamówienia - co najmniej 300 000 zł,b) II część zamówienia - co najmniej 300 000 zł,c) III część zamówienia - co najmniej 1 400 000 zł,d) IV część zamówienia - co najmniej 1 800 000 zł,e) V część zamówienia - co najmniej 300 000 zł.• W przypadku, składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca będzie posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej równą sumie wartości sum gwarancyjnych wymaganych dla części, na które oferta będzie składana.2) za spełnienie warunku dysponowania odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub zawodowymi Zamawiający uzna:a) dysponowanie przez Wykonawcę osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia zgodne z wymaganiami ustawy Prawo budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. uprawnienia do kierowania robotami w branżach występujących w przedmiocie zamówienia:aa) I część zamówienia:- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia w branży konstrukcyjno-budowlanej i należącą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,ab) II część zamówienia:- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia w branży sanitarnej,- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia w branży elektrycznej,i należącymi do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,ac) III część zamówienia:- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia w branży konstrukcyjno-budowlanej,- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia w branży sanitarnej,- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia w branży elektrycznej,i należącymi do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,ad) IV część zamówienia:- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia w branży konstrukcyjno-budowlanej, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych, (art. 37 c ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 poz. 840) i należącą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,- co najmniej 1 osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje do renowacji zabytków, tj. która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych lub dyplom mistrza w zakresie konserwacji elementów i detali architektonicznych (art. 37a ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 poz. 840),ae) V część zamówienia:- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia w branży konstrukcyjno-budowlanej i należącą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.• W przypadku, składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca będzie dysponować co najmniej po jednej osobie w branżach wymaganych dla danej części zamówienia.Przez „uprawnienia budowlane” Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane,o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.b) wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w ramach jednego przedsięwzięcia bądź zadania inwestycyjnego prace podobne polegające na:ba) I część zamówienia: wymianie, montażu stolarki okiennej o wartości co najmniej 150 000 zł brutto w budynku użyteczności publicznej.Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał co najmniej dwie takie realizacje.bb) II część zamówienia: wykonaniu/wymianie instalacji centralnego ogrzewania w budynku o kubaturze brutto co najmniej 10 000 m³, pod warunkiem, że prace te objęły cały budynek, a instalacja zasilania jest z ciepła sieciowego (węzła cieplnego).Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał co najmniej jedną taką realizację.bc) III część zamówienia: wykonaniu przedsięwzięcia budowalnego – budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej o kubaturze brutto co najmniej 7 000 m³, którego zakres obejmował wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz dostosowanie do warunków przeciwpożarowych.Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał co najmniej jedną taką realizację.bd) IV część zamówienia: wykonaniu w ramach jednego bądź dwóch odrębnych przedsięwzięć: robót dekarskich, których zakres obejmował wykonanie lub remont dachu o pow. co najmniej 400 m², tj. konstrukcji wraz z pokryciem dachówką oraz robót budowlanych polegających na wykonaniu elewacji budynku (remont/ odrestaurowanie) objętego ochroną konserwatora zabytków, w zakres których wchodziły prace polegające wykonaniu elementów i detali architektonicznych.Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał co najmniej jedną taką realizację.be) V część zamówienia: wykonaniu robót w zakresie zagospodarowania terenu, tj. na wykonaniu chodników, dojazdów (dróg dojazdowych) lub placów z kostki betonowej o pow. co najmniej 1000 m², każda.Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał co najmniej dwie takie realizacje.• W przypadku, składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że zrealizował roboty budowlane w zakresie wymaganym przez Zamawiającego dla danej/ każdej części zamówienia, na którą składa ofertę. W takim przypadku Zamawiający nie wymaga, aby roboty te były zrealizowane w ramach jednego przedsięwzięcia bądź zadania inwestycyjnego.Zamawiający wymaga załączenia dowodów, że roboty te zostały wykonane należycie.• W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający żąda, aby powyższy warunek zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie) spełniał co najmniej jeden z członków konsorcjum. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych spośród Wykonawców, którzy wykonywać będą roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-04

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach