Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej nr 146023Z w miejscowości Bobolice ul. Spacerowa i miejscowości Chociwle

Gmina Bobolice ogłasza przetarg

 • Adres: 76-020 Bobolice, Ratuszowa 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bobolice
  Ratuszowa 1
  76-020 Bobolice, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 330920558
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bobolice.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej nr 146023Z w miejscowości Bobolice ul. Spacerowa i miejscowości Chociwle
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz realizacji robot budowlanych związanych z budową i przebudową drogi oraz z utworzeniem strefy rekreacyjnej. Przebudowa ulicy Spacerowej na odcinku 3200 m, szerokość jezdni 5 m. Na odcinku około 125 m planowane zwężenie jezdni do 3 m ze względu na szerokość działki gminnej. Wariant 1: Konstrukcja jezdni: nawierzchnia bitumiczna:• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm,• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8 cm,• podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 25 cm,• warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o BRC>20% gr. 20 cm,Wariant 2: Konstrukcja jezdni: z kostki betonowej:• warstwa ścieralna z kostki betonowej dwuteowej gr. 8cm;• podsypka c-p R28≥14 MPa, gr. 5 cm;• podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 25 cm;• warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20% gr. 20 cm; Budowa parkingu przy rodzinnych ogródkach działkowych – 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych – w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia około 160 m2 Parking okrawężnikowany krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej. Wymiary miejsca parkingowego dla pojazdów osobowych: 3m x 5m (9 stanowisk). Wymiary miejsca parkingowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych 3,6m x 5m (jedno stanowisko). Minimalne wymagania dot. konstrukcji parkingu: Wariant 1: Konstrukcja parkingu: nawierzchnia bitumiczna:• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm,• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8 cm,• podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 25 cm,• warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o BRC>20% gr. 20 cm,Wariant 2: Konstrukcja parkingu: nawierzchnia z kostki betonowej:• warstwa ścieralna z kostki betonowej dwuteowej gr. 8cm;• podsypka c-p R28≥14 MPa, gr. 5 cm;• podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 25 cm;• warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20% gr. 20 cm;Wszystkie zapisy SWZ i załączniki dotyczące przedmiotu zamówienia rozpatrywać należy łącznie – wraz ze wszystkimi załączonymi dokumentami (kompleksowo). Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 8.341.000,00 zł brutto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca posiada aktualną – opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument na sumę ubezpieczenia OC nie niższą niż 6.000.000,00 zł brutto na jedno i na wszystkie zdarzenia. W przypadku, gdy z treści polisy lub dokumentu ubezpieczenia nie będzie wynikało, że ubezpieczenie jest opłacone, Wykonawca zobowiązany jest do napisania i podpisania na kserokopii polisy dokumentu ubezpieczenia krótkiego oświadczenia, które będzie się zawierało w następującym stwierdzeniu: ubezpieczenie zostało opłacone. Natomiast w przypadku gdy zostanie złożony oryginał polisy dokumentu ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć odrębne oświadczenie, potwierdzające, że ubezpieczenie zostało opłacone.c) zdolności technicznej lub zawodowej – gdy Wykonawca wykaże, że:c.1.) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał takie same lub podobne co przedmiot zamówienia, co najmniej 3 (trzy) roboty o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100 brutto),c.2.) dysponuje lub będzie dysponować, jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy w specjalności drogowej, posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach