Przetargi.pl
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i diepłej wody użytkowej od pomieszczenia węzła cieplnego do lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Chełmińskiej 3 w Wałczu

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałczu ogłasza przetarg

 • Adres: 78-600 Wałcz, ul. Budowlanych
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 67 258 50 53, , fax. 67 258 50 54
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałczu
  ul. Budowlanych 9/2
  78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 67 258 50 53, , fax. 67 258 50 54
  REGON: 33097796600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbswalcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i diepłej wody użytkowej od pomieszczenia węzła cieplnego do lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Chełmińskiej 3 w Wałczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej od pomieszczenia węzła cieplnego do lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Chełmińskiej 3 w Wałczu 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w: a. Audycie energetycznym; b. Projekcie budowlanym, c. Kosztorysie ofertowym. 3. Podane w projekcie budowlanym i kosztorysie ofertowym nazwy własne są przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z produktami równoważnymi. W przypadku zaoferowania materiałów/produktów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie załączyć opis materiałów równoważnych, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 10 pkt. e. SIWZ. 4. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z audytem energetycznym oraz projektu budowlanego i kosztorysu ofertowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach