Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na „Budowie Kompleksu Magazynowo - Serwisowego (KM-S) dla Kompleksowego Systemu Symulacji Pola Walki” zlokalizowanego na terenie CSWL w kompleksie wojskowym Konotop (PKOB 1251, 1252).

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 70-240 Szczecin, Narutowicza
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 26 1452026, , fax. 26 1452024
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  Narutowicza 17B
  70-240 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 26 1452026, , fax. 26 1452024
  REGON: 810060937
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rziszczecin.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na „Budowie Kompleksu Magazynowo - Serwisowego (KM-S) dla Kompleksowego Systemu Symulacji Pola Walki” zlokalizowanego na terenie CSWL w kompleksie wojskowym Konotop (PKOB 1251, 1252).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia 3) (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na „Budowie Kompleksu Magazynowo - Serwisowego (KM-S) dla Kompleksowego Systemu Symulacji Pola Walki” zlokalizowanego na terenie CSWL w kompleksie wojskowym Konotop (PKOB 1251, 1252). Realizacja zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych na poziomie ZASTRZEŻONE. W związku z powyższym wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t .j. Dz.U. 2016 r., poz. 1167) są zobowiązani do ochrony informacji niejawnych. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w następujących dokumentach: a) Projektach wykonawczych : zagospodarowanie terenu wraz z przyłączami, architektura, konstrukcja, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne wewnętrzne, instalacje sanitarne zewnętrzne - przyłącza, instalacje teleinformatyczne, kanalizacja teletechniczna, drogi i chodniki, technologia – wyposażenie wnętrz. b) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania „Budowa Kompleksu Magazynowo-Serwisowego (KM-S) dla Kompleksowego Systemu Symulacji Pola Walki”. Przedmiot zamówienia w szczególności polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową budynku magazynowo – serwisowego o powierzchni zabudowy 4044,51 m2 i kubaturze 29 014 m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Zgodnie z dokumentacją projektową, zakres robót obejmuje: 1) Budowę nowoprojektowanego obiektu: budynek w całości niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, o różnych wysokościach kondygnacji w zależności od przeznaczenia danej części budynku: hala montażu wyposażenia – wys. budynku 8,86 m, część środkowa – wys. budynku 4,70 m, część budynku z wysokimi magazynami – 11,30 m. Budynek wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjne w tym p.poż, centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową z kotłowni olejowej w budynku o mocy 600 kW, wentylację mechaniczną, instalacje teletechniczne – systemy włamania i napadu oraz telewizji dozorowej. 2) Zagospodarowanie terenu: a) wybudowanie dróg wewnętrznych z kostki kamiennej o powierzchni ok. 3000,00 m2, b) wybudowanie 10 miejsc postojowych – 120,00 m2, c) wybudowanie wiaty śmietnikowej murowanej – powierzchnia 12,00 m2, d) wykonanie terenów zielonych (trawniki) – ok. 5 000,00 m2. 3) Wykonanie przyłączy – ogółem ok. 3 000,00 m , w tym: a) przyłącze wodociągowe, b) przyłącze kanalizacji sanitarnej – rurociąg grawitacyjny i tłoczny, c) przyłącze kanalizacji deszczowej - rurociąg grawitacyjny i tłoczny, d) przyłącze elektryczne, e) przyłącze sieci telekomunikacyjnej. UWAGA:  Wszystkie roboty mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.  Odstępstwa od wymagań podanych STWiORB mogą mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach, potwierdzonych uzgodnieniami z przedstawicielem Zamawiającego, wyznaczonym do nadzorowania prac.  Wszystkie materiały, urządzenia, których znaki towarowe lub nazwy własne zostały wskazane w dokumentacji projektowej należy traktować jako przykładowe i dopuszcza się możliwość ofert równoważnych o parametrach nie niższych niż wskazane w dokumentacji projektowej.  Wykonawca będzie realizował roboty budowlane w oparciu o Decyzję o pozwoleniu na budowę nr 52/O/2014 z dnia 24 grudnia 2014 r. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również: 1) Wykonawca przed przystąpieniem do przedmiotowego zakresu robót wykona inwentaryzację fotograficzną oraz po ich zakończeniu, wykona dokumentację powykonawczą fotograficzną (fotografując przed ich wykonaniem i po ich wykonaniu z tego samego ujęcia w celu porównania). 2) Wykonawca jest wytwórcą odpadów budowlanych. Po stronie Wykonawcy leży wykonanie na swój koszt utylizacji odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 21). Sposób postępowania z odpadami: a) W przypadku wystąpienia odpadów sklasyfikowanych wg PKWiU wymienionych w załączniku nr 11 (art. 17, ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT) podczas realizacji robót budowlanych rozbiórkowych Wykonawca jest zobowiązany do ich pozyskania, posortowania, przygotowania do komisyjnego zważenia i przekazania dla Administratora we wskazane przez niego miejsce (plac składowy, magazyn). Komisję w składzie: kierownik budowy, inspektor nadzoru RZI oraz przedstawiciel Administratora i Użytkownika powołuje Zamawiający po uprzedniej pisemnej informacji od Wykonawcy o gotowości do przekazania odpadów jw. Przekazanie może następować w każdym etapie realizacji zadania lecz nie później niż termin odbioru końcowego zadania. b) W przypadku pozyskania odpadów nie wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest postępować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r., poz. 21). Wykonawca jest zobowiązany do ich utylizacji w terminie nie później niż do terminu odbioru końcowego, a kartę przekazania do utylizacji” jest zobowiązany załączyć do protokołu odbioru końcowego zadania. 3) Technologię: dostawa oraz montaż mebli i sprzętu stanowiących wyposażenie obiektu. 4) Zobowiązania wynikające z gwarancji na przedmiot zamówienia (serwisowanie zainstalowanych urządzeń i systemów) w ramach otrzymanego wynagrodzenia – zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. 5) Wykonawca w ramach zawartej umowy na podstawie pełnomocnictw Zamawiającego uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę. 6) Wykona instrukcje: bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U..2010.109.719) – Rozdział 2, § 6.1. eksploatacji dla wykonanych instalacji, instrukcję eksploatacji obiektów. 7) Oznaczenia instalacji i rurociągów, opis zaworów i urządzeń. 8) Wykonawca robót wykona dokumentację powykonawczą – zgodnie z wytycznymi Inwestora, oraz przekaże dla Zamawiającego zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami materiały wymienione w art. 60 – dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również decyzje dotyczące obiektu, a także instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. 9) Wykonawca opracuje świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015.376) oraz w okresie gwarancyjnym po odbiorze końcowym robót budowlanych w pierwszym sezonie grzewczym przeprowadzi badanie kamerą termowizyjną w celu sprawdzenia poprawności zaizolowania całego budynku i sprawdzi czy nie występują mostki termiczne na wykonanym dociepleniu obiektu. 10) Wykonawca zapewni dla Zamawiającego kontener biurowy wyposażony w biurko, krzesła, wieszak stojący, grzejnik elektryczny i czajnik elektryczny – również dla potrzeb organizowania spotkań, rad budowy. 2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia zostały określone w projektach wykonawczych i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. UWAGA: Dokumentacja niejawna (1 teczka), tj.: projekt wykonawczy (Instalacje SSWIN, CCTV, Kompleks magazynowo - serwisowy Konotop), jest do wglądu w Ośrodku Dokumentowania Budownictwa Wojskowego RZI Szczecin od poniedziałku do piątku w godzinach 08- 14.00 po wcześniejszym złożeniu pisma do Zamawiającego z prośbą o wgląd do dokumentów niejawnych i następnie po telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny z p. Markiem Rogalskim tel. 261 45 20 08. Wglądu mogą dokonać tylko osoby posiadające ważne „Poświadczenie bezpieczeństwa” lub pisemne upoważnienia uprawniające do dostępu do informacji niejawnych na poziomie co najmniej „ZASTRZEŻONE” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1167) oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej, tj.: projektach wykonawczych (załącznik nr 7 do SIWZ), projektach dostępnych do wglądu na zasadach określonych w ust. 2, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz pomocniczo przedmiarze robót (załącznik nr 9 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 435 000,00 PLN.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Realizacja zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych na poziomie ZASTRZEŻONE. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 1167) są zobowiązani do ochrony informacji niejawnych. W związku z powyższym muszą posiadać: a) ważną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego; b) opracowaną zgodnie z art. 43 ust 5 Ustawy instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz określającą zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (wzór załącznik nr 13 do SIWZ). 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2. Do oferty należy załączyć: a) Wykaz parametrów cenotwórczych: robocizny, kosztów pośrednich, zysku, kosztu zakupu materiałów. b) Harmonogram rzeczowo-finansowy z wypełnionymi kolumnami 3 (wartość elementów brutto) i 4 (ilość roboczodni elementów) z graficznym określeniem czasu wykonania poszczególnych elementów. Suma wartości poszczególnych elementów zamówienia musi być tożsama z wartością oferty z uwzględnieniem limitów finansowych określonych przez Zamawiającego na dany rok kalendarzowy (załącznik nr 11 do SIWZ). UWAGA: Brak załączenia do oferty powyższych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach