Przetargi.pl
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosynierów w Dębnie.

Gmina Dębno ogłasza przetarg

 • Adres: 74400 Dębno, ul. Marszałka J. Piłsudskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7603001 do 4, , fax. 957 602 030
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dębno
  ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5
  74400 Dębno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 7603001 do 4, , fax. 957 602 030
  REGON: 21096699300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debno.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosynierów w Dębnie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Kosynierów w Dębnie, w tym: a) budowę wodociągu z rur PE 90mm na odcinkach: Pwł.1–Pz6 i Pz6–Pz35, o łącznej długości 392m, b) budowę kolektora kanalizacji sanitarnej z rur PP200mm, na odcinkach: S4 (istn.)–S11 i S11–S11.6, o łącznej dł. 373,5m i przyłączy, z rur PP 160mm, na odc:. S.11.3–S11.3.2, S11.4–S11.4.1, o łącznej długości 19,5m. 2. Szczegółowy zakres robót do wykonania określony jest w dołączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „siwz”) dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, a także w Wytycznych do wyceny. 3. Wykonawca musi wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy oraz wskazać firmę podwykonawcy. 4. Wykonawca musi wykonać osobiście kluczową część zamówienia tj roboty związane z budową kanałów kanalizacji sanitarnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wg załącznika nr2 do siwz. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z sesji otwarcia ofert, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (jeżeli takie powiązania istnieją).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach