Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1972D polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Okrzeszyce, gmina Żórawina.

Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 50-440 Wrocław, ul. Kościuszki 131
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 71 72 21 700 , fax. +48 71 72 21 706
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
  ul. Kościuszki 131 131
  50-440 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48 71 72 21 700, fax. +48 71 72 21 706
  REGON: 93193481600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiatwroclawski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1972D polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Okrzeszyce, gmina Żórawina.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA jest przebudowa drogi powiatowej nr 1972D, polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Okrzeszyce, gmina Żórawina. Orientacyjna długość odcinka 390 mb. Opracowanie obejmuje odcinek od drogi powiatowej nr 1942D (zjazd na dz. nr 396) do końca zabudowy w miejscowości Okrzeszyce (zjazd na dz. nr 41), w ciągu drogi powiatowej nr 1972D. Zamierzenie to ma na celu polepszenie stanu technicznego oraz walorów funkcjonalnych i użytkowych drogi, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu przez wykonanie poszerzenia jezdni oraz budowę ciągów pieszych. 2.ZAKRES OPRACOWANIA: 1)wykonanie robót przygotowawczych 2)wykonanie robót rozbiórkowych 3)wykonanie nowych ciągów pieszych 4)wykonanie nowych i przebudowa istniejących zjazdów na posesje 5)wykonanie poszerzenia jezdni na łuku 6)wykonanie wzmocnienia skarp rowów 7)wykonanie kanalizacji deszczowej 8)wykonanie profilowania poboczy 9)wykonanie barierek ochronnych chodnikowych. 10)wykonanie przykanalików z korytek betonowych 11)wykonanie ścieków i wpustów ulicznych 12)przebudowa i remont przepustów 13)wycinka i nasadzenia drzew 14)wykonanie drenażu 3.ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE I PROJEKTOWE Zakres prac przewidzianych do wykonania zakłada budowę chodników o szerokości 1,5 m (miejscami występują przewężenia max. do szer. 0,8 m wynikające z potrzeby ominięcia przydrożnych drzew) przy granicy działek domów jednorodzinnych oraz szerokości 2,0 m przy krawędzi jezdni. Od strony jezdni chodnik ograniczony krawężnikiem drogowym wys. 12 cm. Od strony działek prywatnych chodnik ograniczony obrzeżami 8x30cm. Spadki poprzeczne chodnika 2 %. Niweleta chodnika zależna od niwelety istniejącej drogi oraz ukształtowania wjazdów na posesje. Przebudowane zostaną zjazdy z wykonaniem nawierzchni z kostki, które połączone z chodnikiem utworzą nieprzerwany ciąg pieszy. Szerokość zjazdów zostanie dostosowana do stanu istniejącego. Zakłada się wykonanie kanalizacji deszczowej, zapewniając sprawne odprowadzenie wody z jezdni i chodników. Wykonanie przykanalików z korytem ulicznych i wpustów drogowych. Na pewnych fragmentach wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo do istniejącego rowu przydrożnego. Rów ten podlegać będzie udrożnieniu, oczyszczeniu i wyprofilowaniu. Przewiduje się wzmocnienie skarp rowów płytami ażurowymi oraz wykonanie, remont i przebudowę przepustów. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu przewidziano dodatkowo poszerzenie jezdni na łuku oraz profilowanie poboczy. 4.LOKALIZACJA GEODEZYJNA Inwestycja jest zlokalizowana na dz. nr ewid. 100, 102, 114, 115, obręb Okrzeszyce, gmina Żórawina. Drogi powiatowe: nr 1942D oraz nr 1972D. 5.PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE : 1)standard techniczny: klasa Z,L 2)kategoria ruchu: KR-2 3)długość remontowanego odcinka: ok. 390mb 4)szerokość jezdni istniejąca: 5,0 m 5)spadek poprzeczny nawierzchni: 2% 6)szerokość chodnika: 1,5-2,0m 7)spadek poprzeczny chodnika 2% 8)prędkość projektowa Vp=40 km/h 9)Nośność - 100 kN/oś 10)kanalizacja deszczowa ok. 230 m 11)chodniki - ok. 705 m2 12)zjazdy - ok. 295 m Łączna ilość nawierzchni z kostki brukowej - ok. 1000 m2 6.Szczegółowy zakres robót budowlanych zawierają: opis techniczny oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ, jako oddzielne pliki. 7.Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: 1)Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 2)Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i faksów oraz dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 8.Wymagania stawiane Wykonawcy: 1)Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren budowy do 7 dni od daty podpisania umowy 2)Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami. 3)Wykonawca zobowiązuje się zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac budowy oraz zaplecze budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy i w jej obrębie, zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich, ewentualnie wystąpić o warunki przyłączenia dla placu budowy, warunki obsługi komunikacyjnej placu budowy, ponosić koszty zużycia wody, energii, zrzutu ścieków, ogrzewania i inne dla potrzeb placu budowy. 4)Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 5)Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach. 6)Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku prowadzonych robót. 7)Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego oraz wszystkich użytkowników obiektów i gestorów sieci na piśmie o terminie rozpoczęcia prac i ich zakończenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejącej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelności sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury. 8)Wykonawca zapewni czynny udział służb zewnętrznych w odbiorach. 9)Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z użytkownikami infrastruktury. 10)Wykonawca sporządzi stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych i przekaże je Zamawiającemu. 11)Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym również koszty wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych i innych pomiarów, a także koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualną dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym. 12)Wykonawca winien informować Zamawiającego o terminie zakrycia robót zanikających (ulegających zakryciu) oraz o terminie odbioru robót zanikających i uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na dalsze prowadzenie prac oraz uzyskać potwierdzenie Zamawiającego w dzienniku budowy ich prawidłowego wykonania. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty zanikające lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. 13)Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii. 14)Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót sporządzić - zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu. 15)Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do robót sporządzić Program Zapewnienia Jakości oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu. 16)Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie. 17)Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 18)Wykonawca zobowiazuje się zapewnić, na czas trwania robót, kierownictwo: kierownika budowy oraz innych osób wskazanych przez Wykonawcę, działajacych w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku koniecznosci zmiany którejkolwiek osoby uzgodnić nowego kandydata z Zamawiajacym. 19)Wykonawca zobowiazuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usuniecia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia calego terenu budowy i robót czystego oraz nadającego się do użytkowania. 20)Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za czasowe zajęcie działek i pokrycia wszystkich kosztów, które wynikają z czasowego ich zajęcia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych działek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego. 21)Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy. 22)Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon sprzętu wyjeżdżającego z budowy na drogę. 23)Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, przy pomocy których będzie realizowany przedmiot umowy, będą ubrane w odzież umożliwiającą ich identyfikację. 24)Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót. 25)Wykonawca ponosi ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia Wykonawcy i osób trzecich. 26)Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odebrania robót przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót. 27)Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 28)Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiajacemu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 29)Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiajacego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach. 30)Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia znajdującego się na tym terenie. 31)Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska jego zatwierdzenie i wdroży projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729). 32)Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem, o którym mowa powyżej, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót. 33)Wykonawca w cenie oferty zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. 34)Wykonawca dokona pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących. W przypadku zmiany rzędnych terenu Wykonawca zobowiązany jest do wyregulowania poziomu istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety. 35) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt inwentaryzacji powykonawczej (w wersji elektronicznej) przez osobę uprawnioną. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru: a)grafika wektorowa - DXF, SHAPE, b) grafika rastrowa - pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu. 36) Wykonawca zobowiązuje się używać materiałów i urządzeń odpowiadających wymogom dokumentacji przetargowej i projektowej, a ponadto: a)oznakowanych CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo b) umieszczonych w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo c)oznakowanych, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014r. poz. 883 z poźn. zm.), znakiem budowlanym, albo d)wprowadzonych do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjętych zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach przed techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, e)zaakceptowanych przez Zamawiającego. 37)Wykonawca winien uczestniczyć, na żądanie Zamawiającego, w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 38)Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorach. 39)Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporządkuje teren po zakończeniu robót. 40) W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły odbioru od właścicieli urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie oraz oświadczenia właścicieli działek, z których korzystano podczas realizacji zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć złożoną ofertę wadium w wysokości: 8.400,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Przedłużenie okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach