Przetargi.pl
TT-28-05/2016 Usługi w zakresie wykonania nasadzeń 103 szt. dębów wraz 3 letnią pielęgnacją w okresie gwarancji, na terenie cmentarza Oficerów Armii Radzieckiej przy ul. Karkonoskiej.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 50-224 Wrocław, pl. Strzelecki 19/21
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (0-71) 328 70 20 , fax. (0-71) 328 70 18
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Cmentarzy Komunalnych
  pl. Strzelecki 19/21 19/21
  50-224 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. (0-71) 328 70 20, fax. (0-71) 328 70 18
  REGON: 93058862500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zck.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  TT-28-05/2016 Usługi w zakresie wykonania nasadzeń 103 szt. dębów wraz 3 letnią pielęgnacją w okresie gwarancji, na terenie cmentarza Oficerów Armii Radzieckiej przy ul. Karkonoskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są usługi dostarczenia i nasadzenia 103 szt. dębów szypułkowych, odmiany kolumnowej Quercus robur Fastigiata na terenie Cmentarza Oficerów Armii Radzieckiej przy ul. Karkonoskiej we Wrocławiu wraz z 3 letnią pielęgnacją w okresie gwarancji. Zadanie nr 1: nasadzenie 103 szt. dębów. Zadanie nr 2: Trzyletnia pielęgnacja nasadzeń w okresie gwarancji. 2.Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z: a.Decyzją Prezydenta Wrocławia wydaną przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia z dnia 04.12.2014 r., znak: WSR-ZL.6131.1.1419.2014.DD; b.Decyzją Prezydenta Wrocławia wydaną przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia z dnia 09.03.2016 r., znak: WSR-ZL.6131.1.140.2016.DD; c.mapką ilustrującą orientacyjne rozmieszczenie nasadzeń. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773130007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych). 2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42., poz. 275 z późniejszymi zmianami). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w PKO BP SA numer rachunku dla podmiotów krajowych: 59 1020 5226 0000 6702 0416 5114, dla podmiotów zagranicznych: kod IBAN-SWIFT: PL 59 1020 5226 0000 6702 0416 5114 BPKOPLPW, z adnotacją Wadium - nr postępowania: TT-28-05/2016. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wnoszone w innych niż pieniądz dopuszczonych formach - oryginał dokumentu winien zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego do sekretariatu, tj. Zarząd Cmentarzy Komunalnych, pl. Strzelecki 19/21, 50-224 Wrocław, przed upływem terminu składania ofert (również w przypadku dostarczenia wadium za pośrednictwem poczty). 7. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Zarząd Cmentarzy Komunalnych z siedzibą we Wrocławiu, pl. Strzelecki 19/21, 50-224 Wrocław. Poręczenia lub gwarancje muszą zawierać w swojej treści zobowiązania gwaranta/poręczyciela do nieodwołalnej i bezwarunkowej, na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8. Nie wniesienie wadium w terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Pzp (tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej). 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn lecących po stronie Wykonawcy. 13. Zamawiający nie później niż na 3 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli wniesiono odwołanie po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zck.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach