Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1222D Siedlce - Ręszów w zakresie ulepszenia nawierzchni- odcinek do Ręszowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, ul. Odrodzenia 26
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8497287 , fax. 076 8497289
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie
  ul. Odrodzenia 26 26
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8497287, fax. 076 8497289
  REGON: 39069452300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1222D Siedlce - Ręszów w zakresie ulepszenia nawierzchni- odcinek do Ręszowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1222D Siedlce - Ręszów od km 2+960,00 do km 3+988,53 polegającej na: - przygotowanie warstw konstrukcyjnych niezbędnych przed ułożeniem warstwy ścieralnej w tym podbudowy ze stabilizacji dowiezionej na długości 9
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. posiadają uprawnienie do wykonywania działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo z zamówień publicznych, zwaną dalej upzp, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji zadań o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia, tj. wykażą realizację w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, licząc realizację zamówienia lub zamówień polegających na remoncie lub odnowie nawierzchni dróg mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco o łącznej wartości 10 mln. zł brutto 3. dysponują lub będą dysponować wytwórnią mas bitumicznych o wydajności co najmniej 50 Mg/godz. zlokalizowaną w odległości do 50 km jadąc samochodem, 4. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz posiadają polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł. 5. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 upzp, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona sprawdzając kompletność, poprawność oraz aktualność złożonych dokumentów - metoda: spełnia/ nie spełnia. Zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 upzp, wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie spełniają powyższych warunków. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3.aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt 4 - 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.wykaz zrealizowanych zadań o podobnym charakterze z podaniem: nazwy zadania i jego zamawiającego, okresu realizacji i wartości - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, 6. dokumenty potwierdzające, że zadania wyszczególnione w Załączniku nr 2 do SIWZ zostały wykonane z należytą starannością. 7. wykaz wytwórni z podaniem rodzaju, wydajności, lokalizacji i odległości - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ, 8. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnej do wykonania zamówienia wytwórni, jeżeli w Załączniku nr 3 do SIWZ, wykonawca wskazał wytwórnię, którą będzie dysponował. 9. kserokopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia. 10. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy. 11. Załącznik nr 4 do SIWZ - podwykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sp-lubin.dolnyslask.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach