Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała - Sowin na odcinku m. Górka Prudnicka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych -Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność -Rozwój

Powiat Prudnicki ogłasza przetarg

 • Adres: 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4381 700 , fax. 77 543 22 15
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Prudnicki
  ul. Kościuszki 76 76
  48-200 Prudnik, woj. opolskie
  tel. 77 4381 700, fax. 77 543 22 15
  REGON: 53141260000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatprudnicki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała - Sowin na odcinku m. Górka Prudnicka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych -Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność -Rozwój
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała - Sowin, obejmuje odcinek dł. 988 m w m. Górka Prudnicka bez zmiany przebiegu istniejącej osi z uwzględnieniem obsługi istniejących zjazdów bramowych gospodarczych oraz połączeń z drogami bocznymi na skrzyżowaniach wraz z wykonaniem jednostronnie chodnika, odwodnienia do istniejącej kanalizacji deszczowej przeznaczonej do wymiany wraz z jej wymianą, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wymiana dwóch przepustów pod i wzdłuż drogi w km 0+033 oraz trzeciego w km 0+980, wymiana barier energochłonnych i barieroporęczy mostowych, wykonanie nowej podbudowy na poszerzeniach i załamanych krawędziach jezdni, wykonanie warstwy wyrównawczej, wzmocnienie siatką na całej szerokości jezdni, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni bitumicznej jezdni, ręczne ścinanie i karczowanie zakrzaczeń i samosiejek, prace rozbiórkowe istniejących elementów i warstw. Wykonanie zadania obejmuje następujące dane techniczne: - klasa drogi Z, - kategoria ruchu KR2, - obciążenie ruchem o nacisku na oś 100 kN/oś - szerokość pasa ruchu 2,75m, szerokość jezdni 5,5 m, szerokość chodnika 1,50m, - promienie łuków poziomych 65 - 1000 m, - remont istniejącego przepustu pod drogą w km 0+980, - jezdnia o dł. 988 m i szer. 5,5 = 5 434 m? wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami 192,3 m? do przebudowy, - usunięcie istniejących warstw bitumicznych - frezowanie o gr. 8 cm - 5132,30m? - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 11 252,6 m? - wykonanie warstwy odsączającej o gr. 15 cm i nowej podbudowy o gr. 25 cm na poszerzeniach i załamanych krawędziach jezdni - 988 m?, - wykonanie warstwy odsączającej o gr. 15 cm i nowej podbudowy o gr. 15 cm na zjazdach i skrzyżowaniach - 192,3 m?, zjazdach na posesje - 390,9 m? oraz pod przykanaliki - 313,5 x 0,5 m? , - wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm i nowej podbudowy pod chodniki gr. 10 cm - 1115,7 m?, - wykonanie warstwy wyrównawczej - 543t, - wzmocnienie siatką na całej szerokości jezdni - 5434 m?, - wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni bitumicznej jezdni - 5434 m? oraz skrzyżowaniach 192,3 m?, - wymiana dwóch przepustów pod i wzdłuż drogi w km 0+033 o dł. 15m i 6 m wraz z wykonaniem ław fundamentowych i obudową wylotów z kostki kamiennej nieregularnej, - remont istniejącego przepustu w km 0+980 - 1 kmp., - chodnik jednostronny: 1115,7 m2, szerokość 1,5 m na nowych warstwach podbudowy z kostki brukowej betonowej 10x20x6 cm szarej fazowanej, - zjazdy na posesje: 390,9 m2 na nowych warstwach podbudowy z kostki brukowej betonowej 10x20x8 cm czerwonej fazowanej, - krawężniki betonowe 100x30x15cm o łącznej długości 1774,5 m z wykonaniem ław gr. 15 cm z betonu cementowego C-12/15 z oporem, - obrzeża betonowe szare 100x30x8cm o łącznej długości 992,7 m z wykonaniem ław gr. 10 cm z betonu cementowego C-12/15 z oporem, - obrzeża betonowe 100x30x8cm zatopione na wjazdach o łącznej długości 278 m z wykonaniem ław gr. 10 cm z betonu cementowego C-12/15 z oporem, - ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej 20x10x8 cm szarej w dwóch rzędach o łącznej długości 1774,5 m, - odwodnienie korpusu drogowego poprzez studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - zwykłe - 33 szt., przykanaliki z rur PVC 200 o łącznej długości 313,5 m, studnie kanalizacyjne systemowe PVC o śr. 1000 mm wraz z wyposażeniem - 23 szt. wraz z wymianą kolektora o śr. zewn. 315 mm - 925,7 m, obudowa wlotu rowu do kanalizacji i wylotu kanalizacji do rowu 2 kpl. - regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - 18 szt.dla zaworów wodociągowych i gazowych - 38 szt. , - wykonanie wymalowań oznakowań poziomych, przejść dla pieszych, chemoutwardzalnych o pow. łącznej 10 m? oraz ustawienie nowego oznakowania pionowego - 5 szt. zgodnie z docelową organizacją ruchu, - wymiana barier energochłonnych 2 szt. o dł. 4 m wraz z zakończeniami 4szt. o dł. 2 m oraz barieroporęczy mostowych 2 szt. o dł. 7,5 m, - humusowanie skarp na pow. 1965 m?, ręczne ścinanie i karczowanie zakrzaczeń i samosiejek na pow. 0,017 ha, - prace rozbiórkowe istniejących elementów drogi, - roboty ziemne w zakresie: rowki pod krawężniki, obrzeża i ławy, rowy i skarpy, wykopy dla wykonania zjazdów, skrzyżowań, przepustów, poszerzenia, odkopanie kanalizacji, pod kanalizację, odhumusowanie pod chodniki, formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem przy kanalizacji i odwodnieniu,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości : 40.000 PLN ( słownie złotych: czterdzieści tysięcy złotych 00/100 ) . Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a.pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Prudniku Nr Nr 34 8905 0000 2000 0000 0202 0006 b.poręczeniach bankowych ; c.poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych ; d.gwarancjach bankowych; e.gwarancjach ubezpieczeniowych; f.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2007 , Nr 42, poz. 275 ze zm. ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatprudnicki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach