Przetargi.pl
Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Tarnów Opolski, Nakło, Kosorowice, Raszowa

Gmina Tarnów Opolski ogłasza przetarg

 • Adres: 46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4644282 , fax. 77 4644282
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tarnów Opolski
  ul. Dworcowa 6 6
  46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie
  tel. 77 4644282, fax. 77 4644282
  REGON: 53141328300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Tarnów Opolski, Nakło, Kosorowice, Raszowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dróg gminnych, ulic: Piaskowej w miejscowości Tarnów Opolski; Krótkiej w miejscowości Raszowa; Pawlety w miejscowości Kosorowice; Kościuszki w miejscowości Nakło; Lompy w miejscowości Nakło. Zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453322007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadaium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach