Przetargi.pl
Budowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu w ramach zadania PT I BUDOWA KOMPLEKSU BOISK PRZY ZSM NR 1

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 40 34 451 , fax. 77 40 34 451
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
  ul. Piramowicza 32 32
  47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 77 40 34 451, fax. 77 40 34 451
  REGON: 00052450700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kedzierzynkozle.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu w ramach zadania PT I BUDOWA KOMPLEKSU BOISK PRZY ZSM NR 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: Budowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu obejmującą swoim zakresem: ETAP I - przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, - budowę budynku gospodarczego, - budowę dwóch zjazdów ppoż, - budowę drogi ppoż., - przebudowę istniejącego ogrodzenia w miejscu wjazdów, - przebudowę parkingu w miejscu wjazdów, - budowę 4 miejsc postojowych, - budowę wewnętrznej linii zasilającej, - budowę masztów oświetleniowych, UWAGA: Zamawiający rezygnuje z wykonania w ETAPIE I: boiska do piłki ręcznej, drenażu, odwodnienia liniowego w/w boiska, budowę piłkochwytów, 16szt. projektorów oświetlenia dziennego oraz 2szt. projektorów oświetlenia nocnego, małej architektury (3szt ławek, 1szt kosza na śmieci, kompletu bramek do piłki ręcznej), części chodnika wokół boiska, jak na załączonym do dokumentacji rys. o nazwie ETAP I-zmiana ETAP II - budowę boiska do koszykówki i piłki siatkowej (nawierzchnia poliuretanowa), - budowę piłkochwytów, - budowę chodnika wokół boiska, - budowę kanalizacji deszczowej (drenażu, odwodnienia liniowego) i przyłączenie jej do kanalizacji deszczowej wykonanej w etapie I, - budowę masztów oświetleniowych, - małą architekturę: ławki, kosze na śmieci, ETAP III - budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, - budowę piłkochwytów, - budowę bieżni wokół boiska (nawierzchnia poliuretanowa), toru ( nawierzchnia poliuretanowa) i skoczni do skoku w dal, - budowę rzutni do pchnięcia kulą - przebudowę istniejących wjazdów technicznych, bram i furtek, - budowę kanalizacji deszczowej (odwodnienia boiska, drenażu) i przyłączenie jej do kanalizacji deszczowej wykonanej w etapie I, - budowę przyłącza wody, - małą architekturę: ławki, kosze na śmieci ETAPIV - budowę siłowni terenowej, - budowę ogrodzenia siłowni terenowej, - budowę masztów oświetleniowych, - małą architekturę: elementy wyposażenia siłowni, ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, tablica informacyjna. Zamawiający dopuszcza jednoczesne wykonywanie w/w etapów SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERA: a) projekt budowlany wraz z dokumentami formalno-prawnymi b) projekt wykonawczy c) rysunek - ETAP I zmiana d) STWiOR e) inwentaryzacja zieleni z wykazem drzew przeznaczonych do wycinki oraz przesadzenia f) decyzja o pozwoleniu na budowę nr 1/116/2014 z dnia 09.04.2014r. g) pomocniczo dołączone przedmiary robót h) udostępniona przez Zamawiającego wizja lokalna Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: 1.Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl. (w tym 1 kpl. na nośniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podział i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i zawartość plików zawierających pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plików to .DWG lub .DXF. Do plików ma być dołączona informacja o zastosowanym układzie współrzędnych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektów winny być rozdzielone wg branż na warstwy i opisane zgodnie z instrukcją techniczną K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfikę obiekty oświetlenia ulic - o ile występują - winny być opisane następującymi warstwami: kable przyłączy nn. - polilinia1), kable obwodów oświetleniowych - polilinia1), rury osłonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oświetlenia ulicznego - prostokąt 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr określonym w dokumentacji projektowej. 2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 3. Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy. 4. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. 5. Zapewnienie dojazdu do posesji w czasie prowadzenia robót. 6. Organizację ruchu i oznakowanie budowy. 7. Przy pracach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzględnienie wymogów MWiK. 8. Zajęcie pasa drogowego i koszty z tym związane. 9. Odtworzenie zniszczonej robotami budowlanymi nawierzchni chodników, dojść, dojazdów. 10.Doprowadzenie terenu wokół do stanu pierwotnego poprzez rozplantowanie ziemi i uzupełnienie zniszczonej trawy. 11.Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Miejskie Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na Miejskie Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów. 12.Zabezpieczenie obiektu oraz prowadzenie robót budowlanych w taki sposób aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia możliwe było ciągłe , bezkolizyjne korzystanie z posesji. 13.Wycinkę drzew wraz z karczowaniem i krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją. Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki znajduje się w opracowaniu obejmującym inwentaryzację zieleni. 14.Należy dokonać nasadzeń w zamian za każde usunięte drzewo - 1szt. drzew szczepionych z gat. liściastych o wysokości min. 2m wraz z zabezpieczeniem w postaci palika na działce wskazanej przez Zamawiającego. Po wykonaniu nasadzeń, należy sporządzić i dołączyć mapę z wykazem zastosowanych sadzonek. 15.Wykonawca jest zobowiązany do zakupu w całości drewna uzyskanego z dokonanej przez siebie wycinki po cenach ustalonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 304/OSR/2013 z dnia 6 marca 2013r. Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót dowód wpłaty za zakup drewna, dokonanej w kasie Urzędu Miasta Kędzierzyn - Koźle. 16.Pocięcie drzew na odcinki o dł. 120 cm i uformowanie w stosy na placu budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w miejscu wskazanym przez zamawiającego. 17.Wykonanie tablicy informacyjnej (siłownia terenowa) - płyta z aluminium anodowanego lub stali ocynkowanej , lico wykonane z folii o min. 5-cio letniej trwałości, zabezpieczonej laminatem z poliestrowej folii antygraffiti chroniącej folię przed uszkodzeniami spowodowanymi przez graffiti i czynniki pogodowe, konstrukcja nośna - dwa słupki ze stali nierdzewnej. W tablicy informacyjnej należy uwzględnić następujące informacje graficzne oraz tekstowe - fotografia urządzenia wraz z jego nazwą i opisem. Wymiar tablicy: min. A1 (594x841mm) 18.Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. 19.Wykonanie i zamontowanie dwóch tablic informacyjnych metalowych powlekanych (lub równoważnych) wg. wzorca zamieszczonego w wersji elektronicznej (plik o nazwie tablica 2_150x100.jpg. Tablica o wym. 150cmx 100cm na słupkach metalowych w czasie trwania inwestycji i po zakończeniu inwestycji. 20.Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych takich instytucji jak PIS i PSP 21.Zalecana wizja lokalna terenu oraz budynku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 180 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 40 000.00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania całego zadania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach