Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0241T Chlewice-Jadwigów, na odcinku o długości 2,13 km.

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3944950 , fax. 041 3944965
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Wiśniowa 10 10
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3944950, fax. 041 3944965
  REGON: 29101936000010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wloszczowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 0241T Chlewice-Jadwigów, na odcinku o długości 2,13 km.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg powiatowych Nr 0262T, Nr 0264T w ciągu Krasocin-Niwiska- Gruszczyn na odcinku długości 4,6 km. Parametry techniczne drogi: klasa techniczna Z, kategoria ruchu KR2, przekrój uliczny, półuliczny, drogowy. Zakr
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej co najmniej w zakresie prowadzenia robót budowlanych, których dotyczy zamówienie, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 1. Potencjał ekonomiczno - finansowy: Wykonawca musi wykazać dysponowanie środkami finansowymi (własnymi lub zdolnością kredytową) w wysokości nie mniejszej niż 50% ceny brutto podanej w ofercie. Środki finansowe podane w zaświadczeniu z banku w walutach innych niż PLN będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia zaświadczenia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) powyższy warunek spełniają łącznie. 2. Potencjał kadrowy: Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) powyższy warunek spełniają łącznie. 3. Potencjał sprzętowy: Wykonawca powinien dysponować sprzętem zapewniającym wykonanie robót zgodnie ze SST, a do oferty załączy oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem nr 3, że dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) powyższy warunek spełniają łącznie. Wykonawca musi posiadać lub mieć zapewniony dostęp do laboratorium wyposażonego w sprzęt do badań kontrolnych wymaganych postanowieniami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 4. Doświadczenie: Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze i złożoności robót odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty porównywalne z przedmiotem niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów, potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wymagane jest wykonanie jako strona umowy w jednym z lat przedstawionego okresu minimum jednej roboty, której zakres i wartość odpowiada przedmiotowi zamówienia pod względem technologicznym i wartościowym. Za porównywalne zadanie uważać się będzie budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi, obejmującą swym zakresem niżej wymienione elementy robót: a) wykonanie nawierzchni w technologii betonu asfaltowego produkowanego i wbudowywanego na gorąco, b) wykonanie chodników i/lub ścieżek rowerowych i/lub parkingów w technologii kostki brukowej ( betonowej i/lub kamiennej). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) powyższy warunek spełniają łącznie. Ocena spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu będzie dokonana w formule spełnia / nie spełnia na podstawie dokumentów wymienionych poniżej. Warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia wszystkie wymagania określone w punktach od 1 do 4. Niespełnienie któregokolwiek z nich oznaczać będzie, że Wykonawca nie spełnia warunków uczestnictwa w przetargu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Status prawny - wymagane dokumenty 1. Aktualny ( wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej . 2. Oświadczenie - (z wykorzystaniem załącznika nr 2 do oferty), że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy - o ile osoba/y podpisujące ofertę nie posiadają takich uprawnień na podstawie dokumentów rejestrowych firmy. 4. Aktualnych, (wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. 5. Potencjał ekonomiczno - finansowy: Informacja banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca, że wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy nie jest mniejsza od kwoty wynoszącej 50% ceny brutto podanej w ofercie. Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, informację przedkłada ten lub ci, w stosunku do których niniejsza SIWZ wymaga potwierdzenia spełnienia warunku. 6. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej: Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej co najmniej w zakresie prowadzenia robót budowlanych, na okres co najmniej do końca wymaganego terminu zakończenia robót objętych zamówieniem, a jeśli ubezpieczenie traci ważność przed końcem tego okresu, wykonawca załączy zobowiązanie do odnowienia aktualnie posiadanej polisy przynajmniej na czas obejmujący wykonanie zadania. 7. Potencjał kadrowy - wymagane dokumenty: Wykaz osób, zgodny z treścią załącznika nr 3 (Personel), które będą kierować wykonaniem zamówienia. Do informacji należy załączyć kopię uprawnień budowlanych oraz kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla osób wskazanych do pełnienia obowiązków kierownika budowy i kierownika robót. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, informację przedkłada ten lub ci, w stosunku do których niniejsza SIWZ wymaga potwierdzenia spełnienia warunku. 8. Potencjał sprzętowy: Wykaz urządzeń i narzędzi jakimi dysponuje Wykonawca niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku Potencjał sprzętowy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, informację przedkłada ten lub ci, w stosunku do których niniejsza SIWZ wymaga potwierdzenia spełnienia warunku. 9. Doświadczenie zawodowe - wymagane dokumenty: Informacja o doświadczeniu Wykonawcy na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5. W informacji należy zamieścić wykaz ważniejszych robót zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat, lub z okresu działalności, jeśli jest prowadzona krócej niż 5 lat. Wykaz powinien zawierać zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku Doświadczenie. Na potwierdzenie wykonania tych zadań z należytą starannością wymagane są referencje od właściwych zamawiających. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, informację przedkłada ten lub ci, w stosunku do których niniejsza SIWZ wymaga potwierdzenia spełnienia warunku. W przypadku , gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, stosuje się przepisy § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz. U. z 2006r., Nr 87, poz.605 ze zm.) Wykonawcy składający ofertę wspólną (konsorcjum): Oferta składana przez konsorcjum (dwa lub więcej podmiotów gospodarczych działających wspólnie) musi spełniać następujące wymagania: Dokumenty wymienione w pkt 1-4 wymagane są od każdego podmiotu. Oświadczenie wymienione w pkt 2 powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców i podpisane przez każdego Wykonawcę lub Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu. Do oferty będzie załączone pełnomocnictwo dla wyznaczonego jednego z podmiotów jako Lidera konsorcjum. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów. Zakres pełnomocnictwa będzie zawierać upoważnienie do podejmowania zobowiązań i otrzymywania instrukcji dla i w imieniu każdego z osobna i wszystkich podmiotów tworzących konsorcjum. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, lub reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. Zamiast pełnomocnictwa może być załączona umowa konsorcjum zawierająca w swej treści regulacje opisane w SIWZ, Rozdział I Instrukcji dla wykonawców pkt 12.2.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach