Przetargi.pl
Remont kuchni w Przedszkolu Nr 1 w Sandomierzu przy ulicy Okrzei 8

Gmina Miejska Sandomierz ogłasza przetarg

 • Adres: 27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 015 6440100 , fax. 015 6440100
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Sandomierz
  Plac Poniatowskiego 3 3
  27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie
  tel. 015 6440100, fax. 015 6440100
  REGON: 83040992700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.sandomierz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont kuchni w Przedszkolu Nr 1 w Sandomierzu przy ulicy Okrzei 8
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Remont kuchni w zakresie: 1. Zerwanie okładziny ściennej z płytek. 2. Zerwanie istniejących posadzek z płytek podłogowych. 3. Odbicie tynków ścian. 4. Demontaż osprzętu sanitarnego i rurociągów. 5. Wymian
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1 i 2 ustawy - prawo zam. publ., spełniają wymogi art. 22 ust.1 oraz wymogi określone w SIWZ, a w szczególności: - w okresie ostatnich 5-ciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonali co najmniej 1 potwierdzoną referencjami robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. roboty w zakresie robót wykończeniowych tj. roboty tynkarskie, malarskie, okładzinowe, montaż stolarki okiennej, drzwiowej o wartości minimum 50 000,00 zł, - posiadają co najmniej 1 referencję dot. roboty wymienionej jw. potwierdzającą, iż została ona wykonana z należytą starannością z podaniem jej wartości, daty i miejsca jej wykonania oraz zamawiającego, - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają uprawnienia do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej, oraz aktualny wpis kierownika robót na listę właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły - Spełnia bądź nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania oraz uznanie jego oferty za odrzuconą. Wykonawca udzieli 3-letniej gwarancji na wykonane roboty
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy. 2. Kosztorys ofertowy. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, iż uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, iż uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres działalności jest krótszy - to w tym okresie odpowiadających swym rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty w zakresie robót wykończeniowych, tj. roboty tynkarskie, malarskie, okładzinowe, montaż stolarki okiennej, drzwiowej-, co najmniej 1 o wartości min. 50 000,00 zł z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania oraz zamawiającego. 7. Co najmniej 1 referencja dot. roboty wymienionej jw. potwierdzająca, iż została ona wykonana z należytą starannością. 8. Kserokopia uprawnień zawodowych kierownika robót do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia w branży konstrukcyjno-budowlanej, oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 9. Wykaz kadry przewidzianej do realizacji zamówienia. 10. Ewentualne pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 11. Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 - ustawy - prawo zam.publ. 12. Oświadczenie wykonawcy o niewykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - prawo zamówień publicznych. 13. Oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przyjęciu jej bez zastrzeżeń- na formularzu oferty. 14. Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją techniczną - na formularzu oferty 15. Oświadczenie o związaniu ofertą - na formularzu oferty. 16. Oświadczenie o tajności części oferty - na formularzu oferty (w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). 17. Upoważnienie do podpisania oferty (o ile nie wynika z innych załączonych do oferty dokumentów, lub pełnomocnictwo- w przypadku konsorcjum). 18. Parafowany projekt umowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.sandomierz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach