Przetargi.pl
Przebudowa drogi Łobez-Panienka-nawierzchnia tłuczniowa

Urząd Gminy Jaraczewo ogłasza przetarg

 • Adres: 63-233 Jaraczewo, ul. Jarocińska 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7473102 , fax. 062 7473102
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Jaraczewo
  ul. Jarocińska 1 1
  63-233 Jaraczewo, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7473102, fax. 062 7473102
  REGON: 00053299000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaraczewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi Łobez-Panienka-nawierzchnia tłuczniowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie nawierzchni tłuczniowej drogi Łobez-Panienka o poniższych parametrach: Długość drogi - 0,35km Szerokość nawierzchni 4,1m - Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości głębokość kopania 20 cm - 1435,00 m2 - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm o uziarnieniu 0/63 mm - 1435,00 m2 - Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 7cm o uziarnieniu 0/31,5 mm-1435,00 m2 - Wyrównanie i uzupełnienie poboczy szer. 0,5m- 700,00 m2 Ewentualnie zastosowane nazwy producentów w dokumentacji przetargowej służą doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Wszystkie parametry podane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określone są na poziomie minimalnym, tzn. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach równoważnych, czyli co najmniej takich jak podano w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lecz nie gorszych. Materiałem równoważnym jest materiał o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której wynika to w sposób nie budzący wątpliwości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 2 i 3 ustawy pzp żąda wniesienia wadium Zamawiający ustala wadium w wysokości: 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). Wadium może być, zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy z dopiskiem: Wadium Przebudowa drogi Łobez - Panienka - nawierzchnia tłuczniowa. Wadium należy wpłacić na podany poniżej rachunek bankowy do dnia 06.02.2014 roku. Powyższy termin wniesienia wadium uważa się za zachowany, gdy kwota wadium znajdzie się w tym dniu do godz. 9.00 na podanym koncie Urzędu Gminy Jaraczewo. Konto do wpłacenia wadium: Bank Spółdzielczy w Jarocinie nr 95 8427 0009 0303 7823 2000 0003

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jaraczewo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach