Przetargi.pl
Dokończenie budowy hali sportowo-środowiskowej wraz urządzeniami i wyposażeniem przy budynku Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Opactwie, obręb geod. Poniatówek, gm. Słupca.

Gmina Słupca ogłasza przetarg

 • Adres: 62-400 Słupca, ul. Sienkiewicza 16
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 2743676 , fax. 63 2743676
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Słupca
  ul. Sienkiewicza 16 16
  62-400 Słupca, woj. wielkopolskie
  tel. 63 2743676, fax. 63 2743676
  REGON: 31101942100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.slupca.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dokończenie budowy hali sportowo-środowiskowej wraz urządzeniami i wyposażeniem przy budynku Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Opactwie, obręb geod. Poniatówek, gm. Słupca.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dokończenie rozpoczętej budowy hali sportowo-środowiskowej wraz z urządzeniami i wyposażeniem, przy budynku Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Opactwie, obręb geod. Poniatówek, gm. Słupca. Główny budynek hali sportowej jest obiektem jednokondygnacyjnym o wymiarach zewnętrznych 44,57x30,10 m i wysokości 8 m do pasa wiązania stalowego (płyta boiska o wym. 44x24 m). Powierzchnia zabudowy- 1 986,88 m2. Powierzchnia użytkowa 1 850,35 m2. Kubatura 16 390 m3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót, dokumentacji budowlanej, charakterystyce wyposażenia hali sportowej, projekcie umowy oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122259
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 25 000,00 zł, słownie: dwadzieścia pięć tysięcy i 00/100. 2. Forma wadium. a) Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158, ze zm.). 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Słupcy nr 55 8542 0001 0039 2271 2000 0030 z dopiskiem Wadium w przetargu - znak sprawy: IP.271.1.2014. b) W pozostałych wypadkach wadium należy złożyć w formie oryginału w Sekretariacie w Urzędzie Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca w odrębnej kopercie niż oferta. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego i opisane według poniższego wzoru: Wadium. Nr postępowania IP.271.1.2014 Dokończenie budowy hali sportowo-środowiskowej wraz urządzeniami i wyposażeniem przy budynku Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Opactwie, obręb geod. Poniatówek, gm. Słupca. 4. Termin wniesienia wadium: Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 5. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt 7. 2) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Ponowne wniesienie wadium Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 5, pod punkt. 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 7. Utrata wadium: 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na pisemne wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.slupca.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach