Przetargi.pl
Budowa hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie.

Miasto Puszczykowo ogłasza przetarg

 • Adres: 62-040 Puszczykowo, ul. Podleśna 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8133225, 8983719 , fax. 61 8133225
 • Data zamieszczenia: 2016-01-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Puszczykowo
  ul. Podleśna 4 4
  62-040 Puszczykowo, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8133225, 8983719, fax. 61 8133225
  REGON: 63125787400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.puszczykowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie przy ul. Wysokiej wraz z rozbiórką sali gimnastycznej, zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Przedmiotowe zamówienie obejmuje wycinkę drew - zgodnie z załączoną inwentaryzacją drew do wycinki. Zakres prac określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zwana dalej STWiORB stanowiące załącznik SIWZ. Załączony do SIWZ przedmiar robót ma wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. Występujące w dokumentacji projektowej, STWiORB i przedmiarze robót nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, STWiORB i przedmiarze robót pod warunkiem zapewnienia parametrów równoważnych - nie gorszych niż określone w tych dokumentach. Oferta równoważna musi spełniać wymagania techniczne, eksploatacyjne i jakościowe ujęte w SIWZ. Zaproponowany asortyment nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego. W przypadku oferty równoważnej Wykonawca wskaże różnice, które jednoznacznie zostaną opisane w kartach katalogowych zaoferowanych produktów wraz z podaniem nazwy handlowej i nazwy producenta. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Pod pojęciem parametry równoważne - nie gorsze Zamawiający rozumie parametry o co najmniej takich samych lub wyższych standardach jakościowych, niż wskazane w wyżej wymienionych dokumentach. W przypadku opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Uwaga! 1/ Wykonanie odwiertów i badań pod salą widowiskowo-sportową leży po stronie Wykonawcy robót. 2/ Lampy odzyskane podczas rozbiórki istniejącej sali gimnastycznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 3/ Zamawiający nie wymaga aby wykładzina posiadała certyfikat FIBA. 4/ Wykonawca będzie sporządzał na bieżąco kosztorys różnicowy. Kosztorys różnicowy będzie zatwierdzany przez inspektora nadzoru. 5/ Wykonawca w ramach wykonywanego zamówienia zobowiązany jest do opracowania niezbędnych do realizacji zadania branżowych projektów wykonawczych. Projekty wykonawcze będą podlegały weryfikacji przez inspektora nadzoru 6/ W przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych, których zamierza użyć do realizacji zamówienia Zamawiający wymaga załączenia do oferty zastawienia tych materiałów i urządzeń wraz z kartami katalogowymi, o których mowa wyżej. W przypadku braku wskazanych dokumentów Zamawiający uzna, iż Wykonawca zastosuje do realizacji zamówienia materiały i urządzenia wskazane w dokumentach Zamawiającego. Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 60-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wszelkie prace, materiały i urządzenia na okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu końcowego. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż ten zaproponowany w ofercie, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta. 2. Niniejszy przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: a/ projektem, b/ Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, c/ obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi warunków technicznych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, d/ decyzją pozwolenia na budowę, e/ szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122259
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 200.000,00 pln (słownie: dwieście tysięcy 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji w miesiącach
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.puszczykowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach