Przetargi.pl
Budowa hali sportowej przy ul. W. Pola w Pile

Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, al. Niepodległości 33/35
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 2109442 , fax. 067 2109332
 • Data zamieszczenia: 2016-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile
  al. Niepodległości 33/35 33/35
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 67 2109442, fax. 067 2109332
  REGON: 57079948000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pila.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa hali sportowej przy ul. W. Pola w Pile
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. Budowa hali sportowej przy ul. W. Pola w Pile. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) opracowanie dokumentacji projektowej składającej się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 2) wykonanie robót budowlanych objętych zamówieniem. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi. Hala sportowo - widowiskowa o wymiarach boiska 30x50m, o wysokości do najniższego punktu konstrukcyjnego 9m. Hala musi zawierać możliwość podziału na trzy sektory treningowe 18m x 9m ustawione w poprzek hali z możliwością wybiegu za linią końcową, co najmniej 6m oraz odległości bocznej pomiędzy boiskami 6m. Widownia na ok. 200 osób. Część socjalna: pomieszczenie socjalne dla trenerów, pomieszczenie socjalne dla nauczycieli w-fu, pomieszczenie socjalne dla obsługi, pomieszczenie sędziów, szatnie dla zawodników z węzłami sanitarnymi. Część porządkowa: magazyn sprzętu sportowego jeden z możliwością podzielenia na kilka mniejszych sektorów z wyjściem na płytę boiska, magazyn środków czystości, magazyn sprzętu podręcznego, pomieszczenie techniczne. Zagospodarowanie terenu wraz z parkingami dla samochodów i min. 2 autobusów. Obiekt musi być w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122259
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wysokość wadium wynosi 100 000 złotych (sto tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja na wykonane roboty budowlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach