Przetargi.pl
Remont hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy

Urząd Miasta w Słupcy ogłasza przetarg

 • Adres: 62-400 Słupca, ul. Pułaskiego 21
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 277 27 27
 • Data zamieszczenia: 2015-09-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta w Słupcy
  ul. Pułaskiego 21 21
  62-400 Słupca, woj. wielkopolskie
  tel. 063 277 27 27
  REGON: 00052462500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.slupca.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont hali MOSiR w Słupcy. Zakres prac objętych wnioskiem to: 1)Remont dachu hali - wymiana rynny głównej dachu- 104 m2, a także zamontowanie w niej kabla grzejnego - 42 m i izolacja rynny wykonana z wełny mineralnej 10 cm - 104 m2. , 2)Wymiana posadzki z tworzyw sztucznych na hali - wymiana 1030 m2 wykładziny sportowej wraz z wymianą płyty przenoszącej obciążenia (zapewniającej równomierny rozkład obciążeń) Wymagania techniczne: wielowarstwowa nawierzchnia sportowa o min.gr. 7mm,kolor zgodny z projektem kolorystyki, łączona za pomocą sznura o gr.5mm(spawana metodą obróbki termicznej), zabezpieczona fabrycznie przed zabrudzeniem, w środku wzmocniona(zbrojona podwójną siatką z włókna szklanego), warstwa użytkowa wierzchnia z kalandrowanego PCV grubość min.2,1mm, warstwa spodnia(sprężysta) z pianki z PCV, gr.4,9mm, ognioodporność min.Cfl s1(wg EN13501-1), klasa formaldehydów E1, brak zawartości pentachlorofenu(PCP), odporność na zarysowanie, ścieranie <350mg(wg EN ISO 5470-1), emisja lotnych związków organicznych po 28 dniach<100ug/m3 (ISO 5470-1), odporność na uderzenia >8 N.m (EN 1517), odporność na wgniecenie<0,5mm(EN 15160) , listwy przyścienne z otworami wentylacyjnymi). Właściwości sportowe: pionowe odbicie piłki > 90% (wg EN 12235), odporność na poślizg(wskaźnik przesuwania) min.105(wg EN 13 036-4), amortyzacja wstrząsów min.32%(grupa P1) wg EN 14808. 3)Wymiana sufitów podwieszanych na salkach gimnastycznych - wymiana sufitów podwieszanych na sufity podwieszane kasetonowe typu Armstrong ; profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - 518 m2 oraz docieplenie jednego z sufitów na salce(gr.20 cm), którego wcześniej nie było - 306 m2. 4)Wymiana drzwi - wymiana 2 drzwi zewnętrznych, 35 drzwi wewnętrznych (w tym 8 z PCV), drzwi - brama boczna - 1 szt. 5)Wymiana 22 okien . 6)Oświetlenie hali - na głównej hali oświetlenie ma aktualnie 100 lx, a powinno mieć 300 lx. W celu lepszego doświetlenia hali wykonana zostanie wymiana 10 siłowników przy doświetleniach dachowych (aktualnie działają tylko 2). Wymienione zostaną również oprawy oświetleniowe - 40 szt. 7)Wymiana wykładzin PCV na salkach do ćwiczeń - wymiana wykładziny na wykładzinę typu Tarkett Optima lub rozwiązanie równoważne - 377 m2. 8)Wymiana płytek terakotowych w korytarzach i płytek w łazienkach - wymiana 278 m2 terakoty podłogowej, a także 556 m2 płytek ściennych, ustępów porcelanowych - 7 szt., brodzików natryskowych - 6 szt., baterii natryskowych ściennych - 30 szt., umywalek porcelanowych - 7 szt. wraz z bateriami, montaż wpustów podłogowych - 15 szt., kratki wentylacyjne nawiewne - 6 szt. 9)Wymiana listew przyściennych drewnianych z otworami wentylacyjnymi i wymiana płyty pleksi na trybunach - 13 m2 pleksi, listew - 137 m. 10) Malowanie pomieszczeń - pomalowanie 1000 m2 ścian. Uwaga: Utylizacja odpadów powstałych w wyniku wszelkich prac remontowych obciąża wykonawcę. 2.Powyższe elementy wykonywane będą w dwóch etapach czasowych, przewidzianych w przedmiarze robót : etap I - do 07.11.2015r. Uwaga: naprawę dachu należy wykonać nie później niż do dnia 30.10.2015r. etap II - do 16.02.2016r. 3. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót, dokumentacji projektowej oraz we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122259
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miasto.slupca.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach