Przetargi.pl
Dostawa środków myjących, dezynfekcyjnych i piorących

Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach ogłasza przetarg

 • Adres: 64-412 Chrzypsko Wielkie, Łężeczki 40
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 2951256; 61 2951417 , fax. 61 2951385
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach
  Łężeczki 40 40
  64-412 Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie
  tel. 61 2951256; 61 2951417, fax. 61 2951385
  REGON: 63028357900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpslezeczki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków myjących, dezynfekcyjnych i piorących
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa środków myjących, dezynfekcyjnych i piorących do Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014r. wg formularza ofertowego: część I oraz część II.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 398300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpslezeczki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach