Przetargi.pl
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM W SZKOLE POLICJI W PILE, MAT-OSŁON NA ŚCIANY DO SAL SPORTÓW WALKI (2)

Szkoła Policji w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, Pl. Staszica 7
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 3522134 , fax. 067 3522322
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Policji w Pile
  Pl. Staszica 7 7
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 067 3522134, fax. 067 3522322
  REGON: 57029066300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pila.szkolapolicji.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: szkoła policji

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM W SZKOLE POLICJI W PILE, MAT-OSŁON NA ŚCIANY DO SAL SPORTÓW WALKI (2)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM W SZKOLE POLICJI W PILE, MAT-OSŁON NA ŚCIANY DO SAL SPORTÓW WALKI (2)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 374000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pila.szkolapolicji.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach