Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w Słupowie - Etap I odcinek od km 0+000 do km 0+330

Gmina Sicienko ogłasza przetarg

 • Adres: 86-014 Sicienko, Mrotecka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 55 41 223, 0-52 58 70 755, , fax. 525 870 407
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sicienko
  Mrotecka 9
  86-014 Sicienko, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 55 41 223, 0-52 58 70 755, , fax. 525 870 407
  REGON: 54702300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sicienko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w Słupowie - Etap I odcinek od km 0+000 do km 0+330
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Słupowie”. Etap I będący przedmiotem niniejszego postępowania stanowi odcinek od km 0+000 do km 0+330. Odcinek drogi będący przedmiotem postępowania przebiega przez tereny zabudowy zagrodowej o zagospodarowaniu rolniczym. Droga posiada nawierzchnię gruntową. Na drodze występuje tylko ruch lokalny o bardzo małym natężeniu. Droga na całym odcinku przebiega w poziomie terenu i na niewielkim nasypie. Zakres planowanej budowy obejmuje wykonanie nawierzchni drogi o szerokości 5,00 m, wykonanie zjazdów, wykonanie poboczy, wykonanie skarp, wykonanie odcinkami zabezpieczenie sieci uzbrojenia ternu. W celu urządzenia terenów zielonych przewidziano plantowanie terenu z humusowaniem i obsianiem skarp trawą. Odwodnienie drogi pozostanie tak jak dotychczas w sposób niezorganizowany, powierzchniowo na pobocze i skarpy oraz bezpośrednio na przyległy teren. 1.1 Zakres przebudowy obejmuje: a) wykonanie robót pomiarowych, b) wykonanie robót rozbiórkowych i wycinki drzewa oraz krzewów, c) wykonanie zabezpieczenia kabli, d) wykonanie robót ziemnych, e) wykonanie warstwy odsączającej o wskaźniku wodoprzepuszczalności K≥8m/dobę o grubości 13 cm, f) wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 grubości 20 cm, g) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o grubości 3+3 cm, h) wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego, i) plantowanie terenów zielonych, humusowanie, obsianie. j) wykonanie oznakowania pionowego, 1.2 Konstrukcja jezdni: a) 13 cm warstwa odsączająca o wskaźniku wodoprzepuszczalności K>8m/dobę, b) 20 cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, c) skropienie emulsją asfaltową, d) 3 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W, e) skropienie emulsją asfaltową, f) 3 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 1.3 Konstrukcja zjazdów: a) 13 cm warstwa odsączająca o wskaźniku wodoprzepuszczalności K>8m/dobę, b) 12 cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, c) skropienie emulsją asfaltową, d) 3 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 2. Wszystkie powyższe elementy należy wykonać w ilościach i technologii zgodnych z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ. Określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3. Na Wykonawcy robót spoczywał będzie obowiązek zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie realizowanych prac z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą włącznie. W ramach inwentaryzacji powykonawczej należało będzie sporządzić również zestawienie długości wybudowanej drogi. Sporządzona inwentaryzacja winna zostać uwierzytelniona w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w elementach dokumentacji projektowej, który stanowi załącznik 14 do SIWZ. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub odstąpienia od realizacji umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie określonym w § 4. Prosimy zwrócić uwagę, że Zamawiający do niniejszej SIWZ załącza projekt budowlany opracowany dla całej drogi, natomiast niniejszym zamówieniem objęty jest wyłącznie odcinek drogi od km. 0+000 do km 0+330. Dlatego należy uwzględnić to przy sporządzaniu oferty przetargowej. 7. Celem ułatwienia przygotowania oferty przetargowej Zamawiający (tylko pomocniczo) jako załącznik 13 do SIWZ załącza przedmiar robót (obejmujący zakres dla I etapu), który określa niezbędne podstawowe roboty do wykonania zamówienia. Pragniemy zwrócić uwagę, że dokument ten ma jedynie ułatwić dokonanie wyceny, nie może jednak być podstawą do dokonywania rozliczenia całego zamówienia, na które zawarta umowa będzie miała charakter UMOWY RYCZAŁTOWEJ. 8. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności, związane z realizacją Zamówienia, wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób związanych z wykonaniem robót budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych, natomiast nie dotyczy między innymi osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp. 9. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy, o których mowa w ust. 8 będą na czas wykonywania przez nich robót, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). 10. W terminie 7 dni od przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem wykonywanych przez nich czynności przy realizacji. W odniesieniu do pracowników podwykonawców lub dalszych podwykonawców wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem wykonywanych przez nich czynności należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zapewni, jako część swojej oferty wadium w wysokości 3 000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: dla uznania, że wykonawca spełnia warunek kompetencji lub uprawnień Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem 2 do SIWZ,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: dokument potwierdzający zapłatę wadium, oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, oświadczenie wymagane jest dla kompletności dokumentów - druk oświadczenia stanowi załącznik nr 12 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach