Przetargi.pl
Budowa wodociągu z dwoma punktami poboru wody oraz alei i placów cmentarnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy”

Gmina Kruszwica ogłasza przetarg

 • Adres: 88-150 Kruszwica, ul. Nadgoplańska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 515 010 , fax. 523 516 021
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kruszwica
  ul. Nadgoplańska 4
  88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 515 010, fax. 523 516 021
  REGON: 92350777000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wodociągu z dwoma punktami poboru wody oraz alei i placów cmentarnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45215400-1 Roboty na cmentarzach CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Zamawiający: Gmina Kruszwica Przedmiot zamówienia: I. Termin wykonania zamówienia: Termin realizacji: do 13.11.2020 r. II. Miejsce świadczenia usługi – działki nr 5/1, 23/6, 25/2, 31 w Kruszwicy, obręb nr 5 Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. III. Zakres robót budowlanych: Wodociąg i punkty poboru wody: W ramach inwestycji planowana jest budowa wodociągu o długości 283,70 m. Wewnętrzna instalacja wody będzie (zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wody) zasilana z sieci miejskiej znajdującej się w ul. Folwarcznej. Przyłącze zostało wykonane według osobnego opracowania. Na terenie cmentarza planuje się umieszczenie dwóch punktów poboru wody wyposażonych w pojedynczy zawór czerpalny o średnicy Ø3/4”. W celu ich zasilania planuje się wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej DN40/32PE-HD. Na trasie instalacji wodociągowej projektuje się studzienkę połączeniową wykonaną z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej kręgów Ø1000mm z zaworami odcinającymi i zaworem spustowym umożliwiającym opróżnienie instalacji przykrytych pokrywą z włazem D600. Przewód zasilający należy wykonać z rur typu PE-HD (PE100 min. SDR17 PN10) o średnicy DN40/32 ułożonych na głębokości ~1,55 m od projektowanego poziomu terenu. Przewody należy łączyć poprzez zgrzewanie i/lub poprzez złączki skręcane. Podejścia pod wylewki – odcinek pionowy wykonać z rur PE-HD (PE100 min. SDR17 PN10) o średnicy DN25/20. Przejście przez ścianę punktu poboru wykonać rurą stalową Ø20. Na końcówce zamontować zawór mosiężny Ø20 ze złączką do węża. Przewód należy układać w wykonanym wcześniej wykopie na warstwie podsypki piaskowej o grubości 10cm, a następnie, po inwentaryzacji geodezyjnej i sprawdzeniu szczelności, zasypać piaskiem (obsypką) o wysokości warstwy piasku - 20cm. Przewód na całej długości należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru biało-niebieskiego, o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową. Dopiero tak wykony odcinek można zasypać gruntem rodzimym lub nasypowym i zagęścić. Roboty ziemne należy wykonać jako wąsko-przestrzenne z zachowaniem warunków normy BN-83/8836-02 oraz normą PN-B-06050. Po wykonaniu instalacji należy w stanie odkrytym zgłosić je do geodezyjnej inwentaryzacji oraz odbioru technicznego przez użytkownika. Rurociąg należy zasypać piaskiem - warstwa gł. 20cm i zagęścić do 95%. Pozostały wykop zasypać gruntem rodzimym z warstwy piaskowej i zagęścić. Po wykonaniu instalację należy poddać próbie ciśnieniowej min. 1,0Mpa. Punkty poboru wody PPW1 i PPW2 projektowane są na placykach gospodarczych w formie murów kamiennych z elementów granitowych 10x10x20cm, faktura łupana, zaprawa mrozoodporna i wodoszczelna. Mur grubości 20cm, wys. 120cm nad nawierzchnią placyku, z występami tworzącymi bruzdę dla przewodu wody. Pod wylewką należy umieścić 4 gazony betonowe z fakturą ryflowaną, kolor szary na zaprawie klejonej wodoodpornej, wymiary 60x40x25cm, wysokość 50cm nad poziomem nawierzchni placyku. Aleje i place cmentarne: W ramach inwestycji zaplanowano budowę alei i placów cmentarnych o łącznej powierzchni około 852,75 m2, w tym budowę:  odcinka głównej alei pieszo-jezdnej o szerokości 5 m i długości około 60 m rozpoczynającego się w miejscu zakończenia istniejącej alei cmentarza parafialnego i zakończonego placem centralnym - nowobudowany odcinek alei głównej musi zostać dowiązany sytuacyjnie i wysokościowo do istniejącej alei  przylegającego do powyższego odcinka alei głównej placu gospodarczego o wymiarach 7,5 m x 6,1 m z punktem poboru wody (PPW1),  placu centralnego o wymiarach 14,5 m x 15,0 m,  alei pieszych o szerokości 3 m - odcinek o długości 39,5 m biegnący w stronę południową od placu centralnego oraz skręcający dalej w stronę wschodnią odcinek o długości 36,0 m z końcem przy drugim placu gospodarczym,  drugiego placu gospodarczego o wymiarach 10,5 x 6 m z punktem poboru wody (PPW2). Uzupełnieniem opisu dot. alei i placów jest rysunek poglądowy załączony do dokumentacji przetargowej. Konstrukcja alei i placów cmentarnych o łącznej grubości 52 cm:  8 cm - kostka brukowa betonowa typu „Starobruk” kolor szary (aleje i place gospodarcze) i żółty (plac centralny) – kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym  4 cm - podsypka cementowo- piaskowa 1:4  25 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego 0/31,5mm  15 cm – piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa Pod główną aleją pieszo-jezdną o szerokości 5 m i przylegającym do niej placem gospodarczym zaplanowano wymianę gruntu na zagęszczoną podsypkę piaskową do głębokości 2,3 m. Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od projektowanej wymiany gruntu. Po wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonawca przeprowadzi badanie stopnia zagęszczenia gruntu. Jeżeli wskaźnik zagęszczenia podłoża będzie nie mniejszy niż 0,98 Zamawiający może zdecydować o wykonywaniu dalszych prac bez konieczności wymiany gruntu. Koszty obsługi laboratoryjnej pokrywa Wykonawca. IV. Szczegółowy zakres robót określony jest w projekcie budowlanym:  Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa Cmentarza Komunalnego w Kruszwicy” opracowany przez firmę Biuro Projektowe Budownictwa „PARTNER” Tadeusz Bronowicki,  Przedmiary robót: „Budowa Cmentarza Komunalnego – Etap 1 i Etap 2. Kruszwica przy ul. Cmentarnej. Drogi”, „Budowa Cmentarza Komunalnego w Kruszwicy - Punkt Poboru Wody PPW1”, „Budowa Cmentarza Komunalnego w Kruszwicy - Punkt Poboru Wody PPW2”, „Zewnętrzna Instalacja Wody Na Cmentarzu Komunalnym w Kruszwicy”  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do projektu „Budowa Cmentarza Komunalnego w Kruszwicy”  Postanowienie nr WZN 197/2020 Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków V. Wytyczne dla Wykonawców:  Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym wszelkie walory estetyczne.  Obowiązuje wynagrodzenie kosztorysowe. Wraz z ofertą należy przedłożyć uproszczony kosztorys ofertowy. Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony na podstawie przedmiarów robót, w następującym układzie: Lp., Podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych, Nazwa elementu kosztorysowego, Nr pozycji przedmiaru, Jednostka miary, Ilość jednostek, Cena jednostkowa, Cena za element rozliczeniowy.  Zamawiający dopuszcza częściowe rozliczanie i finansowanie wykonanych robót po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym z zastrzeżeniem, że Wykonawca może wystawić maksymalnie dwie faktury, z czego kwota ostatniej faktury musi obejmować minimum 30% wartości całkowitego wynagrodzenia.  Zgodnie z postanowieniem Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wszelkie prace ziemne (poza wyznaczonym stanowiskiem archeologicznym, którego obszar został już poddany wyprzedzającym badaniom archeologicznym) należy przeprowadzić pod ścisłym nadzorem archeologicznym. Wobec powyższego przed rozpoczęciem robót Wykonawca przygotuje we współpracy z archeologiem zatrudnionym przez Zamawiającego harmonogram prac, a o planowanym terminie prowadzenia robót ziemnych każdorazowo powiadomi w/w archeologa z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca w kosztorysie ofertowym nie uwzględnia kosztów nadzoru archeologicznego. Należy usunąć pozycję lub wpisać wartość zero.  Na terenie planowanej inwestycji trwać będzie budowa ogrodzenia prowadzona przez Wykonawcę, który został zobowiązany do udostępnienia przejętego placu budowy innemu podmiotowi realizującemu roboty budowlane związane z rozbudową cmentarza na zlecenie Gminy Kruszwica. Kierownik budowy prac związanych z wykonywaniem ogrodzenia będzie zobowiązany do udostępnienia dziennika budowy osobom pełniącym funkcje kierowników robót i inspektorów nadzoru inwestorskiego podmiotu realizującego rozbudowę cmentarza innych branż celem dokonywania w nim wpisów. Zmiana kierownika budowy nastąpi po odbiorze technicznym ogrodzenia. VI. Wymagania Zamawiającego w związku z art. 29 ust. 3a ustawy PZP: 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości osób niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: 1) pracownik budowy – roboty ogólnobudowlane, 2) pracownik budowy – prace instalacyjne, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Szczegółowe wymagania w związku z art. 29 ust. 3a ustawy PZP zostały przedstawione w § 19 projektu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215400-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 17.08.2020 r. do godz. 11:00. 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 103 (wystarczy zaadresować kopertę opisując wadium, przedmiot zamówienia z dopiskiem kasa pokój nr 103), a ksero dokumentu dołączyć do oferty. 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: Wadium- / Budowa wodociągu z dwoma punktami poboru wody oraz alei i placów cmentarnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy”/ b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; kosztorys ofertowy; pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy; oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach