Przetargi.pl
Inteligentne zarządzanie energią w budynku użyteczności publicznej Gminy Brodnica

Gmina Brodnica ogłasza przetarg

 • Adres: 87-300 Brodnica, Mazurska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 564 941 612 , fax. 564 941 640
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brodnica
  Mazurska 13
  87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 564 941 612, fax. 564 941 640
  REGON: 87111839400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brodnica.ug.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Inteligentne zarządzanie energią w budynku użyteczności publicznej Gminy Brodnica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Brodnica, położonego w Brodnicy przy ul. Mazurskiej 13, dz. nr 643/1 – obręb Brodnica – Miasto. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac: 1) Prace przygotowawcze przed ociepleniem cokołów, ścian i stropodachów: rozebranie płyt klinkerowych na cokołach, demontaż lamp oświetleniowych i innych elementów na elewacji, demontaż rynien, rur spustowych, obróbek, uzupełnienie ubytków, wyrównanie, oczyszczenie mechaniczne, zmycie, gruntowanie ścian; usunięcie papy na stropodachu parterowym, przygotowanie podłoża do ułożenia wełny. 2) Docieplenie cokołów i ścian zewnętrznych - styropian grubości 15 cm. 3) Docieplenie stropodachu nad parterem – wełna mineralna o grubości 12 cm kołkowana z papą izolacyjną, pokrycie papą termozgrzewalną o grubości 5,2 mm. 4) Docieplenie stropodachu nad częścią piętrową – wdmuchiwanie granulatu z wełny mineralnej o grubości 18 cm. 5) Docieplenie stropodachu nad przejazdem - styropian o grubości 15 cm. 6) Wymiana stolarki okiennej – okna PVC trzyszybowe o parametrach określonych w projekcie, z tym że wszystkie części każdego okna muszą być rozwieralne i uchylne, podział okna na części zostanie uzgodniony z zamawiającym na etapie realizacji zadania. 7) Wymiana stolarki drzwiowej (2 szt.) – drzwi aluminiowe z samozamykaczami. 8) Wymiana wrót garażowych na bramę panelową podnoszoną, sterowaną elektrycznie, izolowane, wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe o wymiarach ok. 95x200 cm. 9) Wymiana parapetów: zewnętrznych na parapety z blachy powlekanej o grubości co najmniej 0,55 mm, wewnętrznych na parapety konglomeratu, kolorystyka wskazana przez zamawiającego. 10) Wykonanie elewacji i cokołu – odpowiednio wyprawa cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych barwionych w masie oraz tynki mozaikowe żywiczne, kolorystyka wskazana przez zamawiającego. 11) Wykonanie obróbek dekarskich, orynnowania i rur spustowych. 12) Naprawa ścian i sufitów po wymianie stolarki we wszystkich pomieszczeniach poprzez wykonanie gładzi gipsowych i malowanie w kolorach wskazanych przez zamawiającego. 13) Wykonanie budek lęgowych typu D o wymiarach 50 x 23 cm, otwór wlotowy ok. 8,5 cm zgodnie z opracowaniem pn. „Inwentaryzacja ornitologiczna i chiropterologiczna budynku Urzędu gminy przy ul. Mazurskiej 13 w Brodnicy” (opracowanie w załączniku 10 do SIWZ) – planowana ilość budek - 5 szt. - może się zwiększyć w trakcie realizacji zadania na podstawie opinii osoby sprawującej nadzór ornitologiczny. 14) Uprzątniecie pomieszczeń po zakończeniu prac oraz wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórek. 3. W związku z faktem, że prace będą prowadzone na czynnym obiekcie użyteczności publicznej wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z zamawiającym sposobu wykonywania poszczególnych etapów prac oraz do minimalizacji utrudnień dla pracowników oraz klientów urzędu. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 do SIWZ – dokumentacja projektowa. UWAGA: projekt zawiera szerszy zakres prac niż objęty niniejszym postępowaniem (zadanie nie obejmuje m.in. wymiany grzejników, montażu instalacji fotowoltaicznej i klimatyzatorów). Zakres prac do wykonania określa przedmiar robót (kosztorys nakładczy) i niniejsza SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy, 00/100). 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. Nr 42, poz. 359 z poźn. zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego w Banku Gospodarki Żywnościowej Nr 87203000451110000002022250 z adnotacją „Wadium na przetarg pn. „Inteligentne zarządzanie energią w budynku użyteczności publicznej Gminy Brodnica”. 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wpłynięcia wadium uznaje się termin jego „wniesienia”. Przez „wniesienie” rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew (wniesienie) środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: a) odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SIWZ, b) odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SIWZ, c) zawierać w swej treści okoliczności (zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP) w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela), 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszą. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Wykonawca lub podmiot wystawiający gwarancję bankową/ubezpieczeniową nie może uzależnić dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji, dodatkowych oświadczeń złożonych przez wykonawcę lub inny podmiot pod rygorem wykluczenia Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać: 1)Wypełniony wzór formularza oferty 2) Kosztorys ofertowy 3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 3) W przypadku wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach