Przetargi.pl
Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 21 w Grudziądzu

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 56 696 80 91 do 93 , fax. +48 56 4506103, +48 56 6968098
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.
  ul. Waryńskiego
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48 56 696 80 91 do 93, fax. +48 56 4506103, +48 56 6968098
  REGON: 34000902900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 21 w Grudziądzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej (164 okien) z zachowaniem starych parapetów w Szkole Podstawowej Nr 21 w Grudziądzu, przy ul. Nauczycielskiej 21. 2. Przedmiot zamówienia stanowi również dostawa i montaż 118 rolet wolnowiszących i 15 moskitier. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1. 4. Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących rodzajów robót: 1) Roboty rozbiórkowe - wykucie z muru istniejącej stolarki okiennej oraz usunięcie i utylizacja materiałów z rozbiórki, 2) Roboty montażowe - montaż nowej stolarki okiennej, 3) Roboty tynkarskie - uzupełnienie tynków z zachowaniem wymogów estetycznego ich wykonania, 4) Wywóz materiałów wraz z utylizacją. 5. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z użyciem materiałów i urządzeń posiadających certyfikat bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane. Zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały budowlane muszą posiadać wymagane atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji. 6. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia w oparciu o własne pomiary. 7. Wykonawca nie będzie rościł żadnych konsekwencji w stosunku do Zamawiającego w przypadku rozbieżności wymiarów podanych w załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, a faktycznymi pomiarami dokonanymi przez Wykonawcę. 8. Wszędzie, gdzie są wskazane jakiekolwiek znaki towarowe, nazwy, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych produktów równoważnych o nie gorszej jakości niż wskazane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach