Przetargi.pl
DOSTAWA NARZĘDZI, NARZĘDZI ELEKTROMECHANICZNYCH ORAZ URZĄDZEŃ WARSZTATOWYCH DLA SŁUŻBY CZOŁGOWO-SAMOCHODOWEJ I SŁUŻBY INŻYNIERYJNO-LOTNICZEJ ORAZ INFRASTRUKTURY

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Okólna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 43 35 40, , fax. 261 43 36 60
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Okólna 37
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 43 35 40, , fax. 261 43 36 60
  REGON: 34090172500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: 12wog@ron.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA NARZĘDZI, NARZĘDZI ELEKTROMECHANICZNYCH ORAZ URZĄDZEŃ WARSZTATOWYCH DLA SŁUŻBY CZOŁGOWO-SAMOCHODOWEJ I SŁUŻBY INŻYNIERYJNO-LOTNICZEJ ORAZ INFRASTRUKTURY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa narzędzi, narzędzi elektromechanicznych oraz urządzeń warsztatowych dla Służby Czołgowo-Samochodowej i Służby Inżynieryjno-Lotniczej oraz Infrastruktury w asortymencie i ilościach zgodnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ, który stanowi jej integralną część. 2. Dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe (produkcja z roku dostawy), nieregenerowane, nieużywane, wolne od wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich. 3 Przedmiot zamówienia został podzielony na 15 części: SŁUZBA INŻYNIERYJNO-LOTNICZA 3.1. Część 1 – Dostawa narzędzi ręcznych; 3.2. Część 2 – Dostawa wyposażenia warsztatów; 3.3. Część 3 – Dostawa narzędzi pneumatycznych i pomiarowych; 3.4. Część 4 – Dostawa elektronarzędzi; 3.5. Część 5 – Dostawa BHP (rękawice) SŁUZBA CZOŁGOWO-SAMOCHODOWA 3.6. Część 6 – Dostawa myjek ciśnieniowych; 3.7. Część 7 – Dostawa elektronarzędzi; 3.8. Część 8 – Dostawa narzędzi i urządzeń warsztatowych; 3.9. Część 9 – Dostawa podnośników; SŁUŻBA INFRASTRUKTURY 3.10. Część 10 – Dostawa elektronarzędzi; 3.11. Część 11 – Dostawa narzędzi pomiarowych; 3.12. Część 12 –Dostawa narzędzi ręcznych; 3.13. Część 13 –Dostawa wierteł; 3.14. Część 14 – Dostawa drabin; 3.15. Część 15 – Dostawa pił
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na zamówienie w wysokości: Część 1 – 300,00 zł; Część 2 – 200,00 zł; Część 3 – 500,00 zł; Część 4 – 300,00 zł; Część 5 - nie wymagane; Część 6 – 800,00 zł; Część 7 – 200,00 zł; Część 8 – 1 600,00 zł Część 9 – 200,00zł; Część 10 –1 400,00 zł; Część 11 – 200,00 zł; Część 12 – 600,00 zł Część 13- nie wymagane Część 14 – 300,00 zł; Część 15 – 300,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach