Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kładno

Gmina Będzino ogłasza przetarg

 • Adres: 76-037 Będzino, Będzino
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 162 530 , fax. 943 162 307
 • Data zamieszczenia: 2020-08-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Będzino
  Będzino 19
  76-037 Będzino, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 162 530, fax. 943 162 307
  REGON: 33092052900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bedzino.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kładno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kładno, o długości 997,19 m. Przebudowa wykonywana będzie w pasie drogi gminnej w miejscowości Kładno na działce nr 66/1 obręb Kładno, gmina Będzino.Długość drogi 997,19 m. Zakres rzeczowy robót obejmuje miedzy innymi: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, - roboty ziemne, - przepusty pod zjazdami i pod drogą, - podbudowa drogi, - nawierzchnia drogi, - zjazdy indywidualne o nawierzchni bitumicznej, - zjazdy na pola i skrzyżowania o nawierzchni bitumicznej, - elementy bezpieczeństwa, - pobocza utwardzone, - pobocza gruntowe, - rowy, - oporniki, - zieleń. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji opisuje dokumentacja projektowa, na którą składają się: a)projekt wykonawczy (projekt zagospodarowanie terenu część opisowa i rysunki, projekt architektoniczno-budowlany, informacja BIOZ), b)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 3.Zamawiający działając na podstawie art.29 ust.3a ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywać, w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, czynności związane z realizacją zamówienia tj. w szczególności : - wykonanie robót przygotowawczych , rozbiórkowych i wykończeniowych - wykonanie robót ziemnych,-wykonanie nawierzchni. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U.2020.1320 t. j.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zatrudnienie winno obejmować cały okres realizacji zamówienia. W przypadku ustania zatrudnienia osoby, w trakcie okresu realizacji zadania, Wykonawca zobowiązuje się w jej miejsce zatrudnić na pozostały okres realizacji, licząc od dnia ustania zatrudnienia, inną osobę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca ( dotyczy wszystkich wykonawców) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2)Pełnomocnictwo jeżeli dotyczy. 3) Dokument zawierający dowód, zgodnie z art. 22a ustawy PZP,że wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, będzie polegał na zasobach innych podmiotów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach