Przetargi.pl
Dostawa i montaż urządzeń placów zabaw na terenie gminy Świeszyno.

Gmina Świeszyno ogłasza przetarg

 • Adres: 76-024 Świeszyno, Świeszyno
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 31 60 120 , fax. 94 31 61 491
 • Data zamieszczenia: 2020-08-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świeszyno
  Świeszyno 71
  76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 31 60 120, fax. 94 31 61 491
  REGON: 33092070700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.swieszyno.ibip.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż urządzeń placów zabaw na terenie gminy Świeszyno.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń placów zabaw na terenie gminy Świeszyno w miejscowościach Dunowo, Świeszyno, Giezkowo, Mierzym, Niedalino, Niekłonice, Zegrze Pomorskie, Strzekęcino. 3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Miejsce realizacji: Część 1: działka nr 78/41, obręb Dunowo, Gmina Świeszyno Część 2: działka nr 246, obręb Świeszyno, Gmina Świeszyno Część 3: działka nr 9/18, obręb Giezkowo, Gmin Świeszyno Część 4: działka nr 143/3, obręb Mierzym, Gmina Świeszyno Część 5: działka nr 151/2, obręb Niedalino, Gmina Świeszyno Część 6: działka nr 152, obręb Niekłonice, Gmina Świeszyno Część 7: działka nr 118/28, obręb Zegrze Pomorskie, Gmina Świeszyno Część 8: działka nr 16/28, obręb Strzekęcino, Gmina Świeszyno 3.4 W szczególności zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Część 1: „Wymiana sprzętu na placu zabaw” - działka nr 78/41, obręb Dunowo, Gmina Świeszyno a) montaż elementów wyposażenia placu zabaw tj.: • dostawa i montaż urządzeń: - huśtawka podwójna zawierająca jedno siedzisko kubełkowe + huśtawka typu bocianie gniazdo – 1 kpl. - karuzela – 1 kpl. b) renowacja istniejącego wyposażenia placu zabaw tj. sprężynowiec - czyszczenie, konserwacja, smarowanie i malowanie, c) wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaszczystej w strefach bezpieczeństwa montowanych elementów wyposażenia placu zabaw, d) wykonanie mapy powykonawczej całego obiektu obejmującej montowane i istniejące elementy placu zabaw. Część 2 : „Stworzenie świeszyńskiego kącika aktywności” - działka nr 246, obręb Świeszyno, Gmina Świeszyno a) montaż elementów wyposażenia placu zabaw tj.: • dostawa i montaż urządzeń: - zestaw zabawowy – 1 kpl. • Dostawa i montaż elementów wyposażenia: - tablica informacyjna projektu – 1 kpl. - tablica z regulaminem korzystania z terenu objętego zamówieniem – 1 kpl. b) renowacja istniejącego wyposażenia placu zabaw tj. 3x sprężynowiec, 2x stojak na rowery, huśtawka wagowa, 2x karuzela - czyszczenie, konserwacja, smarowanie i malowanie. c) wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaszczystej w strefach bezpieczeństwa montowanych elementów wyposażenia placu zabaw e) wykonanie mapy powykonawczej całego obiektu obejmującej montowane i istniejące elementy placu zabaw. Zadanie jest dofinansowane w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Granty Sołeckie 2020”. Część 3: „Dostawa i montaż placu zabaw w Giezkowie” – - działka nr 8/18, obręb Giezkowo, Gmina Świeszyno a) montaż elementów wyposażenia placu zabaw tj.: • dostawa i montaż urządzeń: - huśtawka podwójna zawierająca jedno siedzisko kubełkowe + huśtawka typu bocianie gniazdo – 1 kpl. - zestaw zabawowy – 1 kpl. - huśtawka wagowa – 1 kpl. • Dostawa i montaż elementów wyposażenia: - ławka z oparciem – 2 kpl. - kosz na śmieci – 1 kpl. - tablica z regulaminem korzystania z terenu objętego zamówieniem – 1 kpl. • Montaż sprężynowca dostarczonego przez Zamawiającego – 3 kpl. b) wykonanie mapy powykonawczej całego obiektu obejmującej montowane i istniejące elementy placu zabaw. Część 4: „Utworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych” - działka nr 143/3, obręb Mierzym, Gmina Świeszyno a) montaż elementów wyposażenia placu zabaw tj.: • dostawa i montaż urządzeń: - zestaw zabawowy – 1 kpl. - huśtawka wagowa – 1 kpl. • Dostawa i montaż elementów wyposażenia: - tablica informacyjna projektu – 1 kpl. - tablica z regulaminem korzystania z terenu objętego zamówieniem – 1 kpl. b) renowacja istniejącego wyposażenia placu zabaw tj. 2x sprężynowiec - czyszczenie, konserwacja, smarowanie i malowanie, c) wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaszczystej w strefach bezpieczeństwa montowanych elementów wyposażenia placu zabaw, d) wykonanie mapy powykonawczej całego obiektu obejmującej montowane i istniejące elementy placu zabaw. Zadanie jest dofinansowane w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Granty Sołeckie 2020”. Część 5: „Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw” - działka nr 151/2, obręb Niedalino, Gmina Świeszyno a) montaż elementów wyposażenia placu zabaw tj.: • dostawa i montaż urządzeń: - zestaw zabawowy – 1 kpl. • Dostawa i montaż elementów wyposażenia: - tablica z regulaminem korzystania z terenu objętego zamówieniem – 1 kpl. b) wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaszczystej w strefach bezpieczeństwa montowanych elementów wyposażenia placu zabaw c) wykonanie mapy powykonawczej całego obiektu obejmującej montowane i istniejące elementy placu zabaw. Część 6: „Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw” - działka nr 152, obręb Niekłonice, Gmina Świeszyno a) montaż elementów wyposażenia placu zabaw tj.: • dostawa i montaż urządzeń: - zestaw zabawowy – 1 kpl. - huśtawka pojedyncza + huśtawka typu bocianie gniazdo – 1 kpl. - huśtawka wagowa – 1 kpl. • Dostawa i montaż elementów wyposażenia: - tablica z regulaminem korzystania z terenu objętego zamówieniem – 1 kpl. b) renowacja istniejącego wyposażenia placu zabaw tj. sprężynowiec - czyszczenie, konserwacja, smarowanie i malowanie. c) wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaszczystej w strefach bezpieczeństwa montowanych elementów wyposażenia placu zabaw d) karczowanie pni – 2 szt. e) rekultywacja trawnika zgodnie z projektem, f) wykonanie mapy powykonawczej całego obiektu obejmującej montowane i istniejące elementy placu zabaw. Część 7: „Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw” - działka nr 118/28, obręb Zegrze Pomorskie, Gmina Świeszyno a) montaż elementów wyposażenia placu zabaw tj.: • dostawa i montaż urządzeń: - zestaw zabawowy – 1 kpl. - huśtawka podwójna zawierająca jedno siedzisko kubełkowe + huśtawka typu bocianie gniazdo – 1 kpl. • Dostawa i montaż elementów wyposażenia: - tablica z regulaminem korzystania z terenu objętego zamówieniem – 1 kpl. b) renowacja istniejącego wyposażenia placu zabaw tj. 2 x sprężynowiec, stojak na rowery - czyszczenie, konserwacja, smarowanie i malowanie, c) wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaszczystej w strefach bezpieczeństwa montowanych elementów wyposażenia placu zabaw, d) wykonanie mapy powykonawczej całego obiektu obejmującej montowane i istniejące elementy placu zabaw. Część 8 : „Doposażenie placu zabaw w celu integracji sołectwa” - działka nr 16/28, obręb Strzekęcino, Gmina Świeszyno a) montaż elementów wyposażenia placu zabaw tj.: • dostawa i montaż urządzeń: - huśtawka podwójna zawierająca jedno siedzisko kubełkowe + huśtawka typu bocianie gniazdo – 1 kpl. • Dostawa i montaż elementów wyposażenia: - tablica informacyjna projektu – 1 kpl. b) wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaszczystej w strefach bezpieczeństwa montowanych elementów wyposażenia placu zabaw, c) wykonanie mapy powykonawczej całego obiektu obejmującej montowane i istniejące elementy placu zabaw. Zadanie jest dofinansowane w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Granty Sołeckie 2020”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. UWAGA: Załączona dokumentacja projektowa obejmuje całość wyposażenia placów zabaw, natomiast Zamawiający wymaga montażu urządzeń zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia określonym w pkt. 3.4. Przedmiot zamówienia nie obejmuje również demontażu wybranych istniejących elementów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37535200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: D. INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W PKT A-C WYMAGANE OD WYKONAWCY(dotyczy wszystkich wykonawców składających oferty). 1. WYPEŁNIONY FORMULARZ OFERTOWY sporządzony na/wg Załącznika nr 2 do SIWZ; 2. Dowód wniesienia wadium – potwierdzenie wniesienia wadium należy załączyć do oferty, jeżeli jest wymagane. 3. Jeżeli oferta nie zostanie podpisana przez Wykonawcę do oferty należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO(A) do działania w imieniu Wykonawcy (podpisanie oferty, reprezentowanie Wykonawcy, ewentualnie inne działania np. podpisanie umowy) - o ile umocowanie(a) osoby(ób) występującej(cych) w imieniu Wykonawcy nie wynikają z innych złożonych dokumentów. 4. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby sporządzone na/wg Załącznika nr 6 do SIWZ (wypełniają tylko podmioty, które udostępniają Wykonawcy swoje zasoby) należy dołączyć do oferty (jeżeli występuje); 5. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY sporządzone na/wg załącznika 5 do SIWZ o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Uwaga! Wykonawca – w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących: kwoty którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach, - przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 Ustawy - na/według załącznika nr 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty lub informacje ) że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach