Przetargi.pl
Modernizacja infrastruktury sportowo kulturalnej w Gminie Sianów.

Gmina Sianów ogłasza przetarg

 • Adres: 76-004 Sianów, Armii Polskiej 30
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 530733794
 • Data zamieszczenia: 2023-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sianów
  Armii Polskiej 30
  76-004 Sianów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 530733794
  REGON: 330920682
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sianow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja infrastruktury sportowo kulturalnej w Gminie Sianów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1:Dostawa i montaż nowych elementów - urządzeń na 18 placów zabaw, obejmujące demontaż i utylizację istniejących urządzeń oraz zakup i montaż nowych Zadanie 2:Dostawa i montaż nowych elementów na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sianowie Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pod adresem: http://dokumenty.sianow.pl/przetargi/dokumentacja_polski_lad/„Modernizacja infrastruktury sportowo-kulturalnej w Gminie Sianów” Część II „Przebudowa istniejącego terenu przy obiekcie „Orlik 2012” w Sianowie i budowa rowerowego toru przeszkód Pumptrack z niezbędnymi elementami wyposażenia przestrzeni”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pod adresem: http://dokumenty.sianow.pl/przetargi/dokumentacja_polski_lad/„Budowa obiektu sportowego w Sianowie wraz z zadaszeniem nad boiskiem, na terenie dz. nr 577 obr. 0007 m Sianów”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pod adresem: http://dokumenty.sianow.pl/przetargi/dokumentacja_polski_lad/Budowa kortów tenisowych na Stadionie Miejskim w Sianowie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pod adresem: http://dokumenty.sianow.pl/przetargi/dokumentacja_polski_lad/Część 5.Budowa dwóch boisk sportowych przy dwóch szkołach podstawowych we wsi Iwięcino oraz we wsi Sucha Koszalińska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pod adresem: http://dokumenty.sianow.pl/przetargi/dokumentacja_polski_lad/Budowa boiska sportowego i placu zabaw przy szkole podstawowej Nr 2 w Sianowie ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącąSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia pod adresem: http://dokumenty.sianow.pl/przetargi/dokumentacja_polski_lad/Zakup kontenera szatniowo – sanitarnego – na boisko sportowe we wsi Sieciemin.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pod adresem: http://dokumenty.sianow.pl/przetargi/dokumentacja_polski_lad/Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przez Kinem Zorza w Sianowieoraz terenu Placu pod LipamiSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia pod adresem: http://dokumenty.sianow.pl/przetargi/dokumentacja_polski_lad/Zadanie 1.Oświetlenie sceniczne i wymiana foteli kinowych.Zadanie 2.Remont sali kinowej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37535200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości:Część1: 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.Część 2: 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych) ), przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.Część 3: 30 000,00 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych) ), przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.Część 4: 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych) ), przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.Część 5: nie dotyczy.Część 6: nie dotyczy.Część 7: nie dotyczyCzęść 8: 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych) ), przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.Część 9: 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych) ), przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-31

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach