Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Pleśna - Batylowa I w miejscowości Pleśna w km 1+700-1+960

Gmina Pleśna ogłasza przetarg

 • Adres: 33-171 Pleśna, Pleśna 240
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6798170 , fax. 014 6798947
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pleśna
  Pleśna 240 240
  33-171 Pleśna, woj. małopolskie
  tel. 014 6798170, fax. 014 6798947
  REGON: 85166092100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.plesna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Pleśna - Batylowa I w miejscowości Pleśna w km 1+700-1+960
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Pleśna - Batylowa I w miejscowości Pleśna w km 1+700-1+960 (260mb). 2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określający przedmiot główny zamówienia: 45.23.31.40.-2 Roboty drogowe. 3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załącznikach do niniejszej SIWZ, tj. przedmiar robót ( kosztorysy ofertowe), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 4. Sposób wykonania zamówienia: a. Prace maja być wykonane zgodnie z normami, w tym CE, sztuką budowlaną, wedle powszechnie obowiązujących profesjonalnych standardów w tego rodzaju pracach, z materiałów własnych Wykonawcy. b. Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z póżn.zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych ( dz.U. z 2004r. nr 92, poz. 881z póź. zm.) to jest być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w normach zharmonizowanych lub Polskich Normach lub posiadać aprobatę techniczną oraz być zgodne z właściwymi przepisami lub dokumentami technicznymi. Atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne będą wymagane przy odbiorze końcowym robót. c. Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania robót. d. W czasie realizacji robót Wykonawca utrzymywał będzie teren budowy w stanie bez przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz z niepotrzebne urządzenia prowizoryczne we własnym zakresie i na własny koszt. e. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę od daty protokolarnego oddania budowy ( odbioru końcowego robót). f. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji (np. dokonania wizji lokalnej terenu, wykonania wszelkich obmiarów), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. g. Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. 5. W przypadku powierzenia części robót osobie trzeciej podwykonawcom wykonawca powinien wskazać w ofercie przetargowej firmę i adres podwykonawców oraz określić jaki zakres rzeczowy lub finansowy będzie przez nich wykonywany (art.36 ust.4 pzp).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.plesna.pl/przetargi.htm; lub www.malopolska.pl/bip/plesna
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach