Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr G-492562 w m. Góraj o dł. 0,962 km

Gmina Babiak ogłasza przetarg

 • Adres: 62-620 Babiak, Plac Wolności 5
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2711071, 2711624, 26160457 , fax. 063 2711624
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Babiak
  Plac Wolności 5 5
  62-620 Babiak, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2711071, 2711624, 26160457, fax. 063 2711624
  REGON: 00053302190931
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.babiak.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr G-492562 w m. Góraj o dł. 0,962 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi gminnej nr G-492562 w m. Góraj o dł. 0,962 km. Zakres: roboty pomiarowe, karczowanie i wywiezienie pni drzew, odbudowa rowów drogowych, przepusty pod drogą i pod zjazdami, profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni, wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą tłucznia kamiennego średniej grubości 15 cm, szer. 4,00 m, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-2 grub. 4 cm, szer. 3,50 m, uzupełnienie poboczy pospółką, znaki drogowe. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robót. Dokumentację projektową można pozyskać ze stron internetowych www.babiak.org.pl lub w Urzędzie Gminy w Babiaku w godzinach pracy urzędu (8.00-15.00).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.babiak.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach