Przetargi.pl
Dostawa kompleksowego wyposażenia w sprzęt weterynaryjny Kliniki Małych i Dużych Zwierząt - liczba części 2

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8487023, 8487043 , fax. 061 8487043, 8487145
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  ul. Wojska Polskiego 28 28
  60-637 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8487023, 8487043, fax. 061 8487043, 8487145
  REGON: 00000184400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.au.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kompleksowego wyposażenia w sprzęt weterynaryjny Kliniki Małych i Dużych Zwierząt - liczba części 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : kompleksowe wyposażenie w sprzęt weterynaryjny Kliniki Małych i Dużych Zwierząt, szczegółowo wyspecyfikowane w załączniku nr 8 do SIWZ,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 315210004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 84 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu przetargowym wniesienie wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.up.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną