Przetargi.pl
KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku ogłasza przetarg

 • Adres: 62-700 Turek, ul. Milewskiego 3b
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-63 280 36 12 , fax. 0-63 280 36 14
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku
  ul. Milewskiego 3b 3b
  62-700 Turek, woj. wielkopolskie
  tel. 0-63 280 36 12, fax. 0-63 280 36 14
  REGON: 00023455400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Turku w planowanej ilości 340.000 kWh w terminie od dnia 01.08.2015 roku do 31.12.2016 roku do punktów poboru energii elektrycznej wskazanych w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zst.net.pl, www.bip.powiat.turek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach