Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 160737 C w m. Wójtówka - Łówkowice o dł. 900,00 m.

Gmina Bądkowo ogłasza przetarg

 • Adres: 87-704 Bądkowo, Włocławska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 272 41 00, , fax. 54 272 40 54
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bądkowo
  Włocławska 82
  87-704 Bądkowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 272 41 00, , fax. 54 272 40 54
  REGON: 91086642000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.badkowo.ug.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 160737 C w m. Wójtówka - Łówkowice o dł. 900,00 m.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie warstwy podbudowy i nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej w dwóch warstwach, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego na krawędzi drogi oraz wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z kruszywa łamanego. Przebudowa dotyczy drogi gminnej nr 160737 C w m. Wójtówka – Łówkowice o dł. 900,00 m. 2. Roboty prowadzone będą w obrębie działki o numerze geodezyjnym nr 18 ( obręb Wójtówka), nr 8, 13, 14 ( obręb Łówkowice ). 3. Projekt zakłada wykonanie następujących robót: - roboty przygotowawcze, - mechaniczne wyprofilowanie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne, - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, - oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kG/m2, - mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową AC 11W w ilości 75kG/m2 (3 cm) - wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno – asfaltowej AC8S, - wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, - wyrównanie poboczy warstwą tłucznia kamiennego grubości 14 cm, - montaż tablic i słupków znaków drogowych - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium do dnia 27.06.2019 r., w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach (Art. 45 ust. 6 ustawy Pzp): - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650,1000,1669)). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr 11 9537 0000 0020 0107 2000 0014 w PLN z dopiskiem; Wadium – przebudowa drogi gminnej nr 160737 C w m. Wójtówka -Łówkowice o dł. 900,00 m. 4. Potwierdzenie wpłaty wadium na wskazane konto należy dołączyć do oferty. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentów.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy 2) Dowód wniesienia wadium 3) Pełnomocnictwo- jeżeli dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach