Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 010640C w m. Sucha ul. Leśna od km 0+000 do km 0+350

Gmina Lubiewo ogłasza przetarg

 • Adres: 89-526 Lubiewo, ul. Hallera
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 33 493 10 , fax. 52 519 02 14
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubiewo
  ul. Hallera 9
  89-526 Lubiewo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 33 493 10, fax. 52 519 02 14
  REGON: 92351133000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubiewo.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 010640C w m. Sucha ul. Leśna od km 0+000 do km 0+350
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 010640C w m. Sucha ul. Leśna od km 0+000 do km 0+350 w granicach istniejącego pasa drogowego na dz. o nr ewid. 463, 771/4 i 771/6 . 2. Inwestycja będzie realizowana w granicach istniejącego pasa drogowego na dz. o nr ewid. 463, 771/4 i 771/6 . 3. Opis przedmiotu zamówienia: 1/ Parametry techniczne drogi: Klasa drogi - D Kategoria ruchu – KR1 Prędkość projektowana – 30km/h Długość drogi –350m Szerokość jezdni – 5,50m Szerokość chodnika – 1,25m Pochylenie poprzeczne jezdni – 2% Pochylenie poprzeczne chodnika – 2% 2/ Zestawienie powierzchni: Powierzchnia jezdni – 1932,70 m2 Powierzchnia chodników – 272,60 m2 Powierzchnia ogólna pieszo jezdni - 2255,50 m2 Powierzchnia zjazdów -92,78 m2 3/ Nawierzchnia pieszo jezdni oraz zjazdów: Kostka betonowa - 8,00 cm Podsypka cementowa - 5,00 cm Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - 20,00 cm Warstwa odsączająca, podsypka piaskowa - 15,00 cm 4/ Opis zastosowanych rozwiązań: Na odcinku km 0+000,00 do km 0+014,60 przy połączeniu z istniejącą nawierzchnią jezdnia zostanie zwiększona do istniejących krawędzi chodników oraz do istniejącej nawierzchni na ulicy Głównej. Na odcinku 14,60 m jezdnia zostanie zmniejszona z szerokości 5,5m do 5,0m.Odwodnienie na tym terenie powierzchniowo na tereny biologicznie czynne oraz ze spadkiem do istniejącej nawierzchni na dotychczasowych zasadach. Na odcinku km 0+014,60 do km 0+080,14 jezdnia została zwężona do szerokości 5,0m ze względu na węższy pas drogowy. Odwodnienie na tym terenie powierzchniowo na teren biologicznie czynne oraz ze spadkiem do istniejącej nawierzchni na dotychczasowych zasadach. Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+002,54 istniejący chodnik po lewej stronie jezdni, połączenie projektowanego chodnika z istniejących chodnikiem z dostosowaniem jego wysokości. Na odcinku od km 0+004,87 do km 0+008,70 istniejący chodnik po prawej stronie, połączenie projektowanego chodnika z istniejących chodnikiem z dostosowaniem jego wysokości. Na odcinku od km 0+008,70 do km 0+026,35 zaprojektowano chodnik po obu stronach jezdni. Na tym odcinku pieszo jezdnia składająca się z dwóch chodników o szerokości 1,25m każdy. Od km 0+026,35 do km 0+183,52 chodnik po jednej stronie jezdni. Chodnik na wszystkich odcinkach o szerokości 1,25m z kostki betonowej. Od odcinka 0+082,50 do 0+350,00 jezdnia o szerokości 5,50m.Istniejące odwodnienie powierzchniowo na dotychczasowych zasadach, dodatkowo na poboczu zostaną zastosowane płyty ażurowe do swobodnego spływu wody opadowej. Zaprojektowano zniżenia 2% dla ulepszenia spływu wód opadowych. Szerokość istniejącego odwodnienia o szerokości 60-120cm z płyt ażurowych. Na terenach poza utwardzeniem z płyt ażurowych należy pozostawić teren biologicznie czynny. 5/ Opis konstrukcji pieszo jezdni: Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowej. Obramowanie drogi i na wjazdach do posesji wykonać z obrzeży betonowych o wymiarach 12x25cm, należy je ustawić na podsypce cementowo grubości 5cm. Obrzeża betonowe drogi oraz krawężniki zjazdów usytuowane na ławie z betonu C12/15.Chodnik jako element pieszo jezdni o szerokości 1,25m, jezdnia o szerokości 5,5m. Istniejące odwodnienie wzmocnione zostanie poprzez ułożone płyty ażurowe o wymiarach 60x40x10cm. Do przyległych posesji projektowane są dojścia istniejących furtek. Obramowanie na dojściach do posesji wykonać z obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm, należy je ustawić na podsypce cementowo piaskowej. Kostka betonowa na dojściach do posesji z kostki betonowej grubości 6cm, na podsypce cementowej 3cm, kruszywa łamanego stabilizowanego 10cm oraz gruntu odsączającego 10cm. Wszystkie urządzenia (zawory, pokrywy, studzienki itp.) należy wyregulować do nowej wysokości nawierzchni drogowej. Wysokości zjazdów dostosować do istniejących ogrodzeń i bram wjazdowych. Kolor kostki do ustalenia przez Inwestora z zastrzeżeniem wyszczególnienia kolorami jezdni i chodnika. 5/ Przyjęte rozwiązania: Przyjęto umownie pikietaż początkowy ulicy Leśnej na skrzyżowaniu z ulicą Główną jako km 0+000,00. Koniec projektowanego odcinka na km 0+350,00. 6/ Zjazdy: Zjazdy na posesje w istniejącym pasie drogowym z kostki betonowej grubości 8cm. Jezdnia zjazdów o szerokości 4,0-3,5m, pochylenie poprzeczne nawierzchni 2%. Szerokości i wysokość zjazdów dostosować do istniejących bram i wjazdów na działki. W pasie drogowym nawierzchnia twarda z kostki betonowej. Zjazdy podlegają remontowi i przebudowie, nie zaprojektowano nowych zjazdów na posesje. Opracowanie obejmuje swoim zakresem czternaście zjazdów. Zestawienie zjazdów zgodnie z Zał. Nr 7 do SIWZ. 7/ Progi zwalniające: W ramach planowanej przebudowy drogi gminnej zaprojektowano również dwa progi zwalniające, progi płytowe U-16c. Próg o konstrukcji podbudowy tak samej jak jezdnia, kostka betonowa koloru czerwonego. Progi płytowe zlokalizowane na km 0+065,57 oraz km 0+236,58. Najazdy progów zwalniających o długości 1,00m z każdej ze stron, górna część wzniesiona na wysokość 0,10m o długości 2,00m. 8/ Oznakowanie pionowe i poziome: Zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, stanowiącym Zał. Nr 10, 11 i 12 do SIWZ. UWAGA! 1. W Załączniku do zgłoszenia robót budowlanych (Zał. Nr 7 do SIWZ) podano, iż obramowanie drogi i na wjazdach do posesji należy wykonać z obrzeży betonowych o wymiarach 15x30 cm. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zastosował obrzeża betonowe o wymiarach 12x25 cm. 2. W Załączniku do zgłoszenia robót budowlanych (Zał. Nr 7 do SIWZ) podano wymiary płyt ażurowych 90x60x10 cm. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zastosował płyty ażurowe o wymiarach 60x40x10 cm. 3. W Załączniku do zgłoszenia robót budowlanych (Zał. Nr 7 do SIWZ) podano, iż obramowanie na dojściach do posesji należy wykonać z obrzeży betonowych o wymiarach o wymiarach 8x25 cm. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zastosował obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm. 4. Oznaczenie wg wspólnego słownika CPV: 45 00 00 00 - 7 Roboty budowlane 45 11 12 00 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45 23 32 20 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45 23 32 53 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45 23 32 90 - 8 Instalowanie znaków drogowych 45 23 32 92 - 2 Instalowanie urządzeń ochronnych 45 11 27 10 – 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest zawarty w załączniku do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącej Załącznik nr 8 do SIWZ oraz przedmiarze robót, stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ. Oryginał dokumentacji technicznej jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 6. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 1) wszelkich robót przygotowawczych, w tym robót porządkowych, organizacji i utrzymania placu budowy, dostawy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy niezbędnych mediów, w tym: energii elektrycznej, wody, itp. oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, 2) oznakowania terenu budowy, m. in. umieszczenie tablicy informacyjnej wynikającej z ustawy Prawo budowlane i zabezpieczenia terenu budowy, 3) poniesienia wszystkich kosztów badań, ekspertyz i opinii koniecznych do oceny jakości robót oraz prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 4) poniesienia kosztów związanych z odbiorami wykonanych robót, 5) poniesienia kosztów wywozu nadmiaru ziemi w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego, 6) wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót przed wejściem na plac budowy wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przez właściwy organ, 7) w przypadku uszkodzenia urządzeń bądź ich części (m. in. sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, elektrotechnicznej, urządzeń melioracyjnych oraz dróg gminnych) w toku realizacji przedmiotu zamówienia - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 8) pokrycia kosztów ewentualnych odszkodowań za wejście na grunty i zniszczenie plonów, 9) pokrycia ewentualnych kosztów demontażu, montażu bądź naprawy ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, 10) pokrycia kosztów odtworzenia nawierzchni dróg, 11) wykonania badań, prób i itp., jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających, 12) zapewnienia i pokrycia kosztów pełnej obsługi geodezyjnej obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 3 egzemplarzach, 13) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, 14) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 15) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 16) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 17) prowadzenia dziennika budowy, 18) wykonania planu BIOZ - jeśli dotyczy. 7. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania wszystkich robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz dokumentacją projektową, umową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy. 8. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SIWZ, w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania stawiane przez Zamawiającego. 9. Uproszczony kosztorys ofertowy będzie wymagany od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 10. Dołączony przedmiar robót stanowi element pomocniczy do opracowania uproszczonego kosztorysu ofertowego. 11. Zamówienie jest objęte zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zarejestrowanym pod nr BD.6743.LUB.88.2018.ECz dnia 08.10.2018 r. 12. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych - pracowników robót drogowych wykonujących roboty ziemne, pracowników obsługujących maszyny ziemne i środki transportowe. Wymóg ten nie dotyczy między innymi osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, itp. 13. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, o których mowa w ust. 12 będą na czas wykonywania przez nich robót zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040). 14. W terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040). W odniesieniu do pracowników podwykonawców lub dalszych podwykonawców oświadczenie, o którym mowa należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. Oświadczenie powinno zawierać: informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika, a także datę złożenia oświadczenia i podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 15. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób przy czynnościach wskazanych przez Zamawiającego powyżej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio w stosunku do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6 000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 4. Wykonawca złoży dokument w formie oryginału potwierdzający wniesienie wadium w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Lubiewie, ul. Hallera 9, pokój nr 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego Bank Spółdzielczy Koronowo O/Lubiewo 46 8144 0005 2008 0080 1270 0032. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę i godzinę uznania na rachunku bankowym Zamawiającego, a nie datę wydania dyspozycji przelewu. Kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ponadto Wykonawca w ofercie składa: 1) formularz ofertowy na załączonym druku stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) dokument potwierdzający uprawnienia osoby (osób) do złożenia oferty, w przypadku, gdy prawo to nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 3) dokument potwierdzający wpłacenie lub wniesienie wadium. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści powyższego zobowiązania lub innego dokumentu musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach