Przetargi.pl
Modernizacja instalacji parowych zdmuchiwaczy sadzy w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 85-862 Bydgoszcz, Ernsta Petersona
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 5222058, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o.
  Ernsta Petersona 22
  85-862 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 5222058, , fax. -
  REGON: 34037857700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pronatura.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja instalacji parowych zdmuchiwaczy sadzy w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącego systemu zdmuchiwaczy parowych umożliwiająca zmniejszenie ciśnienia roboczego pary z aktualnej wartości 20-22 bary do poziomu zapewniającego prawidłowe czyszczenie powierzchni ogrzewalnych bez niszczącego oddziaływania na rury przegrzewaczy, mieszczącego się w zakresie wskazanym w pkt. 1 poniżej jako zakres regulacji zaworu redukcyjnego. Modernizacja dotyczy systemu składającego się z 10 zdmuchiwaczy sadzy typu SRE oraz 10 typu SRE.P produkcji firmy APA Process S.R.L, zainstalowanych po 5 szt. każdego typu na dwóch kotłach parowych. Modernizacja ma na celu usprawnienie istniejącej instalacji parowych zdmuchiwaczy sadzy, pomóc operatorom w jej obsłudze oraz zabezpieczyć elementy kotła przed zbyt wysokim ciśnieniem zdmuchiwania powodującym częste awarie i przedwczesne zużycie. Obniżenie ciśnienia roboczego musi nastąpić przez zastosowanie autonomicznego zaworu redukcyjnego zamontowanego na pionowym odcinku rurociągu. Niezbędne jest również wykonanie nowego oprogramowania sterującego na bazie istniejącego sterownika SIMATIC S7-313, nowego oprogramowania wizualizacyjnego na bazie nowego panelu operatorskiego SIMATIC oraz komunikacji z systemem DCS na bazie istniejącego protokołu szeregowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50530000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie spełniony w przypadku gdy Wykonawca przedłoży aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach