Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.312.960,00 zł

Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza przetarg

 • Adres: 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2822031, 2822059 w. 37 , fax. 054 2822031, 2822059
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  ul. Słowackiego 12
  87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2822031, 2822059 w. 37, fax. 054 2822031, 2822059
  REGON: 54496400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.312.960,00 zł
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Aleksandrów Kujawski kredytu w łącznej wysokości 2.312.960,00 zł (słownie złotych: dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100 gr). Kredyt Gmina Aleksandrów Kujawski zamierza przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zgodnie z uchwałą: Nr V/44/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r.). Kwota kredytu: 2.312.960,00 zł. Spłata kredytu nastąpi: - w roku 2030 – 254.944,39 zł, (3 x 63.736,10 zł, 1 x 63.736,09 zł) - w roku 2031 – 600.000,00 zł, (4 x 150.000,00 zł) - w roku 2032 – 1.458.015,61 zł, (3 x 364.503,90 zł, 1 x 364.503,91 zł) Kredyt na wcześniej zaciągniętych zobowiązań uruchomiony będzie jednorazowo w bieżącym roku wpłatą na rachunek Gminy. Do obliczenia ceny należy przyjąć termin uruchomienia w dniu – 28.06.2019 r. 2. Dostępność kredytu – przelew kwoty kredytu od dnia 27.06.2019 r. 3. Przelew środków nastąpi na rachunek budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski. 4. Karencja w spłacie kapitału – do 28.03.2030 r. Pierwsza spłata w dniu 29.03.2030 r. 5. Karencja w spłacie odsetek – do 30.03.2020 r. Pierwsza spłata w dniu 31.03.2020 r. 6. Spłata rat kredytu wraz z odsetkami będzie następować na koniec każdego kwartału w ostatni dzień roboczy. 7. Oprocentowanie kredytu będzie naliczane wg zmiennej stopy procentowej: WIBOR 1M (warsaw interbank offered rate – oprocentowanie po jakim banki udzielą pożyczek innym bankom, ustalane o godz. 11:00 – obowiązujące w dniu 11.06.2019 r., 1,64 %), + stała marża banku (marża banku może być również ujemna). 8. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową z kontrasygnatą skarbnika gminy. 9. Zamawiający zastrzega sobie: 1) wybrany wykonawca (bank) nie będzie rozliczał Zamawiającego z wykorzystania kredytu, 2) prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą, 3) odsetki będą naliczane wyłącznie od kapitału niespłaconego i płatne w okresach kwartalnych również w okresie karencji, 4) bank nie może uzależnić udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi budżetu Zamawiającego, 5) prawo obniżenia wysokości zaciąganego kredytu przed jego uruchomieniem. 10. Dokumenty finansowe stanowią załącznik nr 4 do siwz. 11. Wspólny Słownik Zamówień (CPV). Główny kod CPV: 66.11.30.00-5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 10 000,00 zł w formach przewidziany w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca wpłaca w/w kwotę przelewem na rachunek bankowy wskazany w pkt. 1 w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z oznaczeniem: Wadium – nr referencyjny Rg.271.13.2019.EW. Jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku zamawiającego. 3. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Gminę Aleksandrów Kujawski. 4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą (w oryginale). Dokument wadium winien być dołączony do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot wykonawcy bez naruszenia integralności całej oferty. Dokument wadium winien być oznaczony: Wadium – nazwa zamówienia……………………….., nr referencyjny Rg.271.13.2019.EW. 5. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą – także przez ten okres.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania czynności bankowych obejmujących udzielanie kredytów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach