Przetargi.pl
Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukację II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne

Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza przetarg

 • Adres: 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2822031, 2822059 w. 37 , fax. 054 2822031, 2822059
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  ul. Słowackiego 12
  87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2822031, 2822059 w. 37, fax. 054 2822031, 2822059
  REGON: 54496400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukację II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukację II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 3.1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż sprzętu komputerowego oraz multimedialnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 3.1.2. Zamawiający nie przewiduje: a) udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. b) zebrania Wykonawców, c) zawarcia umowy ramowej, d) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, e) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, f) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, g) wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP. 3.1.3. Zamawiający zastrzega, że przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. 3.1.4. Wszystkie materiały powinny być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, żeby wraz ze sprzętem dostarczyć do objętych projektem szkół instrukcje w języku polskim. 3.1.5. Każdy z dostarczonych artykułów winien posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać normom europejskim i krajowym. Wykonawca na etapie składania ofert oświadczy, iż cały zaoferowany asortyment jest zgodny z normami europejskimi i krajowymi oraz oznakowany znakiem CE. 3.1.6. Wszystkie dostarczone pomoce muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 3.1.7. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu licencję jak również wszelkie prawa na dostarczone programy multimedialne, wystawione na rzecz Zamawiającego. Wykonawca dostarczy wszystkie programy w polskiej wersji językowej, wraz z dokumentacją w języku polskim. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt przedmiot zamówienia pod adresy wskazane przez Zamawiającego (szkoły z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski biorące udział w projekcie) w godzinach 8.00-15.00 w terminie 21 dni - od dnia podpisania umowy. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. 3.1.8. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia. 3.1.9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu zamówienia zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia. 3.1.10. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:  są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub  nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w załącznikach lub  dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych Zamawiający ma prawo odmówić odbioru takiego wyposażenia, a Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. 3.1.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za jego transport, rozładunek i przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 3.1.12. Wykonawca zapewni osobę, która będzie odpowiedzialna za kierowanie, koordynację i montaż dostaw. 3.1.13. Zamawiający zastrzega minimalny okres gwarancji dla zamówienia - 12 miesięcy od dnia odbioru dostawy. 3.1.14. W przypadku gwarancji dla zamówienia na sprzęt, minimalny okres określony jest dla poszczególnego asortymentu (załącznik nr 6 określa okres gwarancji na dany sprzęt). W przypadku braku określenia okresu gwarancji w opz. Zamawiający wymaga minimum 12 miesięcznego okresu lub dłuższego (zgodnie z gwarancją producenta) 3.1.15. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez zamawiającego, w związku z czym musi złożyć z ofertą szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją, tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności. 3.1.16. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych zamawiającego. 3.2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wzór umowy ma zastosowanie do zamówienia. 3.3. Warunki płatności określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 3.4. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach – zgodnie z art. 145 ustawy PZP. 3.5. Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określają:  Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt umowy,  Załącznik nr 6 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia 3.6. Istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 3.6.1. Zamawiający nie przewiduje możliwość składania ofert częściowych. 3.6.2. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. 1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP o wartości do 20% wartości zamówienia podstawowego 2) Zamówienia te będą mogły zostać udzielone gdy będzie to korzystne dla Zamawiającego lub zajdzie potrzeba ich wykonania. Ponadto zamówienia te będą mogły zostać udzielone po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych na sfinansowanie zamówienia. 3.6.3. Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na wykonanie dostaw objętych przedmiotem zamówienia. 3.6.4. W związku z tym, że zamówienie dotyczy dostawy, Zamawiający nie konkretyzuje wymagań określonych w art. 29 ust. 3a ustawy PZP. 3.6.5. Kody CPV określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 30213100-6 Komputery przenośne 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 32322000-6 Urządzenia multimedialne 38112100-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne) 30231320-6 Monitory dotykowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 12 900,00 zł w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca wpłaca ww. kwotę przelewem na rachunek bankowy wskazany w pkt. 1 w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z oznaczeniem: Wadium – nr referencyjny Rg.271.12.2019.EW. Jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku zamawiającego. 3. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Gminę Aleksandrów Kujawski. .4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą (w oryginale). Dokument wadium winien być dołączony do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot wykonawcy bez naruszenia integralności całej oferty. Dokument wadium winien być oznaczony: Wadium –„ Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukację II”, nr referencyjny Rg.271.12.2019.EW. 5. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą – także przez ten okres.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień w niniejszym postępowaniu z uwagi na brak regulacji nakazujących ich posiadanie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach