Przetargi.pl
Instalacja wentylacji i klimatyzacji sali operacyjnej - szpital SP ZOZ Łasin

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa ogłasza przetarg

 • Adres: 86-320 Łasin, ul. Radzyńska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 564 664 203 , fax. 564 664 251
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa
  ul. Radzyńska 4
  86-320 Łasin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 564 664 203, fax. 564 664 251
  REGON: 87025081000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: spzozlasin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Instalacja wentylacji i klimatyzacji sali operacyjnej - szpital SP ZOZ Łasin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją sali operacyjnej (w tym zakup centrali wentylacyjnej) w Szpitalu SP ZOZ w Łasinie – ul. Grudziądzka 2, 86 – 320 Łasin. Zakres robót: - Roboty rozbiórkowe - Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej - Podłączenie urządzeń – instalacja wentylacyjna, element N - Podłączenie urządzeń – instalacja wentylacyjna, element W - Podłączenie urządzeń – instalacja wentylacyjna, element WWC - Izolacje termiczne przewodów wentylacyjnych - Uruchomienie instalacji - Wydzielenie stref pożarowych, zabudowa kanałów wentylacyjnych - Wywóz i utylizacja odpadów 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, przedmiary robót – załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. Podstawą do określenia ceny, ryczałtowej za przedmiot zamówienia jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. UWAGA: Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. 3. Roboty budowlane i instalacyjne prowadzone będą w obiekcie czynnym i Wykonawca zobowiązuje się zorganizować je tak, aby nie narażać pracowników i osób trzecich na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót. 4. Jeżeli w dokumentacji technicznej lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem jakiegokolwiek znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy przyjąć że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie „lub równoważny”, „równoważnie opisanym”, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jeżeli w SIWZ, dokumentacji projektowej lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentu, certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tą jednostkę, Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność, bądź inne dokumenty stanowiące środki dowodowe. 5. Jeśli w opisach występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dotyczy Wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp) – wg załącznika nr 7 do SIWZ 2.Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wg załącznika nr 8 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach