Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 116116E Podkonice Duże - Chociwek, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Podkonicach Dużych, Budowa sieci wodociągowej w Podkonicach Dużych

Gmina Czerniewice ogłasza przetarg

 • Adres: 97-216 Czerniewice, ul. Mazowiecka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 104 044 , fax. 447 104 010
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czerniewice
  ul. Mazowiecka 42
  97-216 Czerniewice, woj. łódzkie
  tel. 447 104 044, fax. 447 104 010
  REGON: 59064809500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://czerniewice.pl/pl/dla-mieszkanca

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 116116E Podkonice Duże - Chociwek, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Podkonicach Dużych, Budowa sieci wodociągowej w Podkonicach Dużych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wszystkie roboty obcięte niniejszym postępowaniem prowadzone będą w pasie drogi gminnej nr 116116E Podkonice Duże – Chociwek o nr ew. 155/9 ob. ew. Podkonice Duże oraz na dz. o nr ew. 21 ob. ew. Chociwek. Przy realizacji zadań związanych z budową sieci Zamawiający dysponuje zgodami właścicieli nieruchomości na których będą prowadzone roboty. Wszystkie trzy zadania inwestycyjne myszą być wykonywane równocześnie w celu prawidłowego wykonania każdego z zadań oraz w celu udzielenia i dotrzymania gwarancji na wykonane roboty budowlane. Część I - Przebudowa drogi gminnej nr 116116E Podkonice Duże - Chociwek Przebudowa drogi gminnej obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej długości 688 mb i szerokości 6,00m oraz poboczy o szerokości 1,00m na /dokumentacja techniczna załączona od SIWZ obejmuje dłuży odcinek drogi/. W trakcie wykonywania robót należy zastosować rozwiązania techniczne zapewniające wygodę i funkcjonalność dla użytkowników drogi. Posadowienie wysokościowe należy dostosować do istniejącego zagospodarowania terenu istniejącego drogi gminnej. Istniejące zjazdy z kostki betonowej należy dostosować do nowego poziomu nawierzchni drogi. Roboty ziemne obejmujące wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni zaleca się wykonywać w porze suchej tak aby nie dopuścić do nadmiernego nawodnienia dna wykopu. Część II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Podkonicach Dużych Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej. Projektowana sieć przebiegać będzie przez obszar przebudowywanej drogi gminnej 116116 E oraz działek prywatnych w miejscowości Podkonice Duże, w gminie Czerniewice dz. nr ewid. 155/9,243, 248,249,250,251,252,253,254 obr. Podkonice Duże. Z uwagi na ukształtowanie terenu oraz istniejący układ kanalizacyjny projektuje się wykonanie odcinka kanalizacji grawitacyjnej o długości 320 m. Następnie ścieki przy pomocy przepompowni będą tłoczone do projektowanej studni rozprężnej. Ścieki ze studni rozprężnej należy doprowadzić do istniejącej studni kanalizacyjnej na działce nr 243. Część III - Budowa sieci wodociągowej w Podkonicach Dużych Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej zewnętrznej z rur PEHD Ø110 na terenie miejscowości Podkonice Duże - gmina Czerniewice. Zasilenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej PVC Ø110. Należy zwrócić szczególną uwagę, że z istniejących instalacji będzie można korzystać dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, że woda nadaje się do konsumpcji. Sieć uzbrojona będzie w hydranty p. poż. typu podziemnego oraz zasuwy. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY NA WSZYSTKIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ŁĄCZNIE.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie do 12.08.2019r. do godz. 10:00. Ustala się wadium w następujących wysokościach: Część I w kwocie 35 000,00zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych). Część II w kwocie 8 000,00zł (słownie: osiem tysięcy złotych). Część III w kwocie 2 000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych). Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie: - w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego - PBS Tomaszów Mazowiecki nr k-ta 63 89850004 0010 0144 1165 0009 z adnotacją „Wadium – Postępowanie przetargowe AI.271.6.2019.MP część I, II, III”; - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym; - w gwarancja bankowych; - w gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr.42, poz.275).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje wymagań w tym zakresie;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach