Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na „Budowie ścieżki turystycznej pieszo – rowerowej wraz z oznakowaniem szlaków turystycznych pieszo – rowerowych i zagospodarowaniu terenów turystyczno – rekreacyjnych w ramach projektu pn.: „Zielona oś miasta – rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni”

Miasto Kutno ogłasza przetarg

 • Adres: 99-300 Kutno, pl. marsz. Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 24 2531225 , fax. 24 2531229
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Kutno
  pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 18
  99-300 Kutno, woj. łódzkie
  tel. 24 2531225, fax. 24 2531229
  REGON: 00052559900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umkutno.bip.e-zeto.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na „Budowie ścieżki turystycznej pieszo – rowerowej wraz z oznakowaniem szlaków turystycznych pieszo – rowerowych i zagospodarowaniu terenów turystyczno – rekreacyjnych w ramach projektu pn.: „Zielona oś miasta – rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegająca na Pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na „Budowie ścieżki turystycznej pieszo – rowerowej wraz z oznakowaniem szlaków turystycznych pieszo – rowerowych i zagospodarowaniu terenów turystyczno – rekreacyjnych w ramach projektu pn.: „Zielona oś miasta – rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni”. 2. Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na dwie części: 1) Część nr 1 – Nadzór inwestorski nad robotą budowlaną polegającą na „Budowie ścieżki turystycznej pieszo – rowerowej oraz wykonaniu oznakowania szlaków turystycznych pieszo – rowerowych w ramach projektu pn.: „Zielona oś miasta – rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni”; 2) Część nr 2 – Nadzór inwestorski nad robotą budowlaną polegającą na „Zagospodarowaniu terenów turystyczno – rekreacyjnych nad rzeką Ochnią wraz z rozarium w ramach projektu pn.: „Zielona oś miasta – rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni”. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wskazanymi w pkt 2. zadaniami inwestycyjnymi w zakresie wymaganym przepisami ustawy - Prawo budowlane. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym obowiązki wykonawcy zawierają postanowienia wzorów umów, stanowiące Załączniki nr 2a i 2b do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Każdy z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz Oferta Wykonawcy stanowiący Załącznik nr 1 do siwz. 2. W sytuacji, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w sekcji III.1.2) i III.1.3) ogłoszenia polega na zasobach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do siwz. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie przekazuje Zamawiającemu każdy wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej wskazanej w pkt I.1) ogłoszenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 4. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, a który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów właściwych dokumentów wymienionych w sekcji III.5.1) odpowiednio do udostępnianych zasobów oraz dokumentów wskazanych w sekcji III.4.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach