Przetargi.pl
"Wykonanie w ramach II etapu remontu pokoi sypialnych w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi przy ulicy Zamenhofa 13."

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-069 Łódź, ul. Legionów
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 630 31 08 , fax. 42 630 66 83
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi
  ul. Legionów 27
  91-069 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 630 31 08, fax. 42 630 66 83
  REGON: 47146455900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.yhlodz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Wykonanie w ramach II etapu remontu pokoi sypialnych w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi przy ulicy Zamenhofa 13."
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach II etapu remontu pokoi sypialnych w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi przy ulicy Zamenhofa 13 – tj. pomieszczeń sypialnych na II piętrze, pomieszczeń sypialnych na III piętrze i korytarza). Remont pomieszczeń w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego obejmuje roboty remontowe wykonywane wewnątrz budynku. Roboty remontowe dotyczą pomieszczeń: - pokoi sypialnych na piętrach drugim i trzecim, - korytarza na piętrze trzecim. Pomieszczenia na II i III piętrze są użytkowane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Projekt remontu instalacji elektrycznych stanowi tom 2 dokumentacji. Remont instalacji elektrycznych w pomieszczeniach polega na: - wymianie instalacji, montażu nowych opraw, łączników i gniazd. Projekt remontu instalacji sanitarnych stanowi tom 3 dokumentacji. Remont instalacji sanitarnych polega na wymianie umywalek w pokojach. Nie przewiduje się zmiany elementów konstrukcyjnych. Projekt wykończenia i aranżacji wnętrz stanowi tom 5 dokumentacji. Zakres robót obejmuje: - dostawę i montaż wyposażenia w pokojach mieszkalnych, - niezbędne wykończeniowe roboty budowlane, - Instalacje oświetlenia – wg projektu instalacji elektrycznych. - malowanie ścian i sufitu w pomieszczeniach, tapetowanie ścian. Przedmiot zamówienia i zakres robót do wykonania w ramach II ETAPU został szczegółowo opisany w dokumentacji technicznej stanowiącej: • Zał. 1A – Kosztorysy nakładcze (przedmiary). • Zał. 1B - projekt TECHNICZNY, • Zał. 1C - STWiOR, do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nr. zgodna z SIWZ 9 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 9.1 Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 7 000,00.PLN (słownie: siedem tysięcy 00/100 PLN). 9.2 Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 9.2.1 pieniądzu; 9.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 9.2.3 gwarancjach bankowych; 9.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 9.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 9.3 Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: Getin Noble Bank S.A. Nr konta: 71 1560 0013 2030 6060 3000 0008. w tytule przelewu należy podać nazwę postępowania Pod pojęciem wniesienia wadium zamawiający uznaje wpływ pieniędzy na rachunek bankowy zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający uzna wniesienie wadium za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert. 9.4 Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to zaleca się dołączenie do oferty dowodu jego wniesienia (dokonania przelewu bankowego). 9.5 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: 9.5.1 nazwę dającego zlecenie ((Wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib; Beneficjentem poręczenia/gwarancji jest: Miasto Łódź - Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi, 91-069 Łódź, ul. Legionów 27. 9.5.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/ gwarancją, 9.5.3 kwotę wadium, 9.5.4 termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą, 9.5.5 zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Wykonawca: 9.5.5.1 w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 9.5.5.2 którego oferta została wybrana: 9.5.5.2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 9.5.5.2.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 9.5.5.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9.6 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt 9.6 SIWZ. 9.7 Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 9.8 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nr zgodna z SIWZ 7.2 DO OFERTY WYKONAWCA DOŁĄCZA w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 7.2.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 3 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.2.1. SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie o którym mowa w pkt 7.2.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 7.2.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 4 do SIWZ). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.2.2. SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.2.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 7.2.3 Oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy (wzór - Załącznik nr 8 do SIWZ). W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, ww. dokument, winien określać w szczególności: 7.2.3.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 7.2.3.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 7.2.3.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 7.2.3.4 czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7.3 WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO jest zobowiązany, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert http://bip.yhlodz.pl/ przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, (Załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach