Przetargi.pl
PRZEBUDOWA AUTOMATYCZNEGO UKŁADU PRZEŁĄCZAJĄCEGO SZR DLA ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 91-433 Łódź, ul. Franciszkańska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 161 400 , fax. 424 161 403
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  ul. Franciszkańska
  91-433 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 161 400, fax. 424 161 403
  REGON: 29483085947000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krwiodawstwo.pl/56/przetargi/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA AUTOMATYCZNEGO UKŁADU PRZEŁĄCZAJĄCEGO SZR DLA ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dzie-ła polegającego na przebudowie automatycznego układu przełączającego SZR dla istniejącej rozdzielnicy głównej w siedzibie Zamawiającego, wraz z dostarczeniem wszystkich urządzeń i materiałów koniecznych do wykonania dzieła oraz wykonaniem nowego schematu instalacji elektrycznej, tj. „Schematu połączeń torów głównych prądowych rozdzielni RGR i RGN z zewnętrznym agregatem SZR-em i Agregatem” na warunkach, w terminach oraz zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz na zasadach określonych we wzorze umowy (załączniki do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne Oświadczenie do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach