Przetargi.pl
Remont elewacji, kominów oraz tarasu budynku willi Oskara Zieglera przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 w Łodzi

Uniwersytet Łódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 90-136 Łódź, ul. Narutowicza
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 635 43 54 , fax. 42 635 43 26
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Łódzki
  ul. Narutowicza 68
  90-136 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 635 43 54, fax. 42 635 43 26
  REGON: 12870000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji, kominów oraz tarasu budynku willi Oskara Zieglera przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont elewacji budynku willi Oskara Zieglera przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 w Łodzi, zgodnie z kosztorysami nakładczymi stanowiącymi Załącznik nr 11 do SIWZ oraz poniższym opisem: 1. Remont i naprawa tynków zewnętrznych: - W miejscach występowania pleśni, mchu powierzchnię tynku należy oczyścić poprzez ze szczotkowanie, zeskrobanie lub zdrapanie, a następnie przemyć preparatem grzybobójczym np. Histolith Algeg Entferner lub preparatem o parametrach równoważnych. - Oczyścić powierzchnię elewacji z brudu mechanicznie i dodatkowo przy użyciu urządzenia myjącego wysokociśnieniowego parą wodną - w celu minimalizacji wilgoci wprowadzanej do wnętrza muru. - Usunąć stary zawilgocony tynk w 100% , dokonać przeglądu ceglanego muru i wykonać niezbędne naprawy w postaci wzmocnień, naprawy spękań, wymiany cegieł, oraz naprawy spoin. - Ściany elewacji zagruntować całość preparatem głęboko penetrującym wzmacniającym podłoże Amphisilan Putzfetiger firmy Caparol lub produktem o równoważych właściwościach i parametrach technicznych. - Naprawa rys i spękań w pozostawionych tynkach: 1) Rysy konstrukcyjne pracujące, jeśli konieczne pozostanie umożliwienie przenoszenia ruchów: rysę poszerzyć i pogłębić do ok. 1 cm w kształcie litery U, usunąć pył i nasączyć środkiem gruntującym Amphisilan Putzfetiger, rysy wypełnić elastyczną szpachlówką Cap-elast. Metoda „żyłowania” - rysy ustabilizowane, nieruchome o rozwartości 0,5-1,0 mm poszerzyć, zagruntować środkiem gruntującym Amphisilan Putzfetiger i wypełnić 2) konfekcjonowaną, mineralną szpachlówką naprawczą Capalith Fassadenspachtel P. 3) Pojedyncze rysy o rozwartości 0,3-0,5 mm szpachlować mineralną szpachlówką naprawczą Capalith Fassadenspachtel P z zatopieniem pasa siatki z włókna szklanego Capatect 650/110 szerokości min. 30 cm. W przypadku większej ilości takich spękań siatkę zatopić na całej powierzchni. 4) Powierzchnie o rysach o rozwartości mniejszej do 0,3 mm szpachlować cało powierzchniowo warstwą grubości min. 3 mm. Konkretne rozwiązanie dobrać po odsłonięciu i określeniu rodzaju rys. - Wtopić siatki o odpowiedniej gramaturze na całości elewacji, aby zapobiec powstaniu rys i pęknięć. - Naprawić zniszczone detale architektonicznei – zagruntować preparatem Amphisilan Putzfetiger. Szpachlować elementy ozdobne masą szpachlową Capalith Fassaden Feinspachtel P na gładko w celu ich dodatkowego wyeksponowania. - W miejscach po usuniętym tynku wykonać nowy tynk o składzie i wytrzymałości jak najbardziej zbliżonym do oryginalnych zapraw w podłożu. Należy zminimalizować ilość używanego cementu do sporządzanych zapraw. Alternatywnie do wykonania tynku zaleca się użyć gotową zaprawę tynkarską Capatect 170, która charakteryzuje się krótkim czasem wiązania i schnięcia oraz dzięki swojej optymalnej recepturze i zawartości mikrowłókien minimalizuje ryzyko powstawania rys skurczowych. - Szpachlować całość powierzchni płaskich elewacji zbrojoną masą szpachlową Capalith Fassadenspachtel P w celu uzyskania jednorodnej struktury pod malowanie. - Pierwsze malowanie wykonać w całości farbą wypełniająco – szlamującą Caparol Amphisilan Compact. - Malowanie końcowe wykonać dwukrotnie barwionymi farbami krzemoorganicznymi Caparol Amphisilan NQG w kolorach uzgodnionych ze służbami nadzoru konserwatorskiego dla wcześniej odremontowanej wozowni. Pomalowana elewacja jest w pełni odporna na zamakanie (wysoka hydrofobowość kapilarna), a jednocześnie posiada wysoką paroprzepuszczalność dla pary wodnej. 2. Remont kominów poprzez odtworzenie części murowanych w technologii jak powyżej dla elewacji. 3. Remont tarasu dolnego polegający na wymianie popękanych i odspojonych płytek gresowych na bruk klinkierowy – cegła klinkierowa posadzkowa o wymiarach 200x 100 x 45 w kolorze elewacji oraz na naprawie spękanych balustrad betonowych tarasu. Budynek znajduje się w rejestrze zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod nr A/272. Planowane prace nie zakładają ingerencji w strukturę ścian zewnętrznych budynku, jedynie ich renowację w zakresie koniecznym dla uzyskania właściwego stanu technicznego i wyglądu budynku. - Zamawiający załącza projekt budowlany Architektura: Rewaloryzacja i remont zabytkowej Willi Oskara Zieglera. Kosztorysy nakładcze stanowiące Załącznik nr 11 do SIWZ – do pobrania w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: www.uni.lodz.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium w wysokości: 2 900,00 ( dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100 ) 1. Wpłacona przez wykonawcę kwota wadium powinna również uwzględniać ewentualne koszty związane z prowizją bankową za przelew kwoty wadium na konto wskazane przez Zamawiającego. 2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 4. Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust. 4a i 5 Ustawy. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 5. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno być w formie oryginału złożone (oddzielnie od oferty) zamkniętej kopercie z dopiskiem – wadium do postępowania przetargowego nr 10/DIR/UŁ/2019 w Dziale Inwestycji i Remontów, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, w godzinach pracy. Prosimy nie załączać oryginału wadium lub poręczenia do oferty. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego a oryginał dowodu przelewu załączyć do składanej oferty. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:, nr konta: mBank 86 1140 1108 0000 5867 7100 2001 z adnotacją - wadium do postępowania – 10/DIR/UŁ/2019. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. 7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę uznanej jako najkorzystniejszej. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt XVI.8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 14. Pozostałe uwagi dotyczące wadium: 14.1 Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert 14.2 Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 14.3 Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium na wymagany okres związania ofertą określony w specyfikacji zostanie odrzucona. 14.4 W przypadku przedłużenia okresu związania ofertą, zgoda wykonawcy na jego przedłużenie jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 14.5 W pozostałych przypadkach mają zastosowanie przepisy dotyczące wadium wynikające z Ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach