Przetargi.pl
„Budowa chodnika w miejscowości Stara”

Gmina Aleksandrów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-337 Aleksandrów, Aleksandrów 39b
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 560 027 , fax. 447 560 014
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Aleksandrów
  Aleksandrów 39b
  26-337 Aleksandrów, woj. łódzkie
  tel. 447 560 027, fax. 447 560 014
  REGON: 59064807200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aleksandrow.bip.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa chodnika w miejscowości Stara”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Stara”, które polega na: budowie chodnika, utwardzeniu terenu i remoncie istniejącego chodnika. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załącznikach do SIWZ, w tym w szczególności w: Dokumentacji projektowej na budowę, utwardzenie terenu i remont chodnika, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ, Przedmiarze robót na budowę, utwardzenie terenu i remont chodnika, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na budowę, utwardzenie terenu i remont chodnika, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykonać.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SIWZ sporządzoną w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach