Przetargi.pl
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE GMIN PARADYŻ I ŻARNÓW - POMPY CIEPŁA

Gmina Żarnów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-330 Żarnów, Opoczyńska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48(44)7577055 , fax. +48(44)7577057
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żarnów
  Opoczyńska 5
  26-330 Żarnów, woj. łódzkie
  tel. +48(44)7577055, fax. +48(44)7577057
  REGON: 59064784200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zarnow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE GMIN PARADYŻ I ŻARNÓW - POMPY CIEPŁA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na zaprojektowaniu, dostawie i montażu 21 instalacji gruntowych pomp ciepła w gospodarstwach domowych, znajdujących się na terenie Gminy Żarnów (13 instalacji gruntowych pomp ciepła w 13 gospodarstwach domowych) oraz na terenie Gminy Paradyż (8 instalacji gruntowych pomp ciepła w 8 gospodarstwach domowych). Obie Gminy są położone na terenie w Powiecie Opoczyńskim we wschodniej części Województwa Łódzkiego. 2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna; Działanie IV.3: Ochrona powietrza; Poddziałanie: IV.3.2: Ochrona powietrza. 3. Przedmiot zamówienia zostanie kompleksowo zaprojektowany i wybudowany w formule o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 4. Przedmiot o którym owa w ust. 3, obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych, wszelkie prace budowlano –montażowe, przeprowadzenia szkolenia użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji. 5. W ramach prac projektowych, Wykonawca opracuje techniczną dokumentację wykonawczej, wykonawca sporządzi kompletny projekt techniczno-wykonawczy obejmujący w szczególności: 1) opis źródła ciepła wraz z doborem podstawowych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji wraz z wpięciem się do istniejącej instalacji CO (centralnego ogrzewania)/CWU (cieplej wody użytkowej),- 2) projekt geologiczny, 3) schemat technologiczny, 4) specyfikacja techniczna urządzeń, 5) bilans cieplny źródła ciepła, 6) projekt dolnego źródła wraz z pracami odtworzeniowymi dla gruntowej pompy ciepła: projekt musi zawierać odpowiedni dobór długości sond pionowych tak aby w kolejnych sezonach grzewczych temperatura solanki miała średnią temperaturę bliską 5°C, 7) projekt podłączenia pomp ciepła do instalacji CO z a pośrednictwem bufora, 8) projekt musi uwzględniać parametry istniejących instalacji CO oraz współpracę z istniejącymi źródłami ciepła, 9) projekt podłączenia pomp ciepła do instalacji CWU,- 10) dobór kabli i zabezpieczeń nadprądowych oraz antyprzepięciowych, 11) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 12) karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych komponentów, 13) certyfikaty potwierdzające uprawnienia wykonawcy do instalowania systemów OZE w zakresie pomp ciepła. 14) kosztorys inwestycji, będącej przedmiotem Projektu. 6. W ramach prac budowlano -instalacyjnych dla gruntowych pomp ciepła CO, Wykonawca przeprowadzi dla całości zamówienia: 1) wykonanie studni z rozdzielaczem na potrzeby sond pionowych, 2) wykonanie sond pionowych dobranych wg projektu, 3) wykonanie rurociągu od stu dni z rozdzielaczami do pomieszczenia w którym usytuowana będzie pompa ciepła, 4) zapewni przepusty wodoszczelne na zasilaniu i powrocie, 5) montaż pompy ciepła, 6) montaż zasobnika buforowego, 7) wykonanie przejść przez przegrody (fundamenty, stropy, ściany ) dla przewodów i ich zabezpieczenie, 8) odprowadzenie skroplin zgodnie z wytycznymi producenta, 9) uszczelnienie przepustów w miejscach przejść rurociągów, 10) kompleksową modernizację kotłowni i podłączenie do istniejącej instalacji wg. Projektu, 11) modernizację (o ile konieczne) istniejącej instalacji elektrycznej, 12) uruchomienie i rozruch instalacji pomp ciepła, 13) przeprowadzenie w niezbędnym zakresie prób eksploatacyjnych, ciśnień i nastaw regulatora, 14) szkolenie użytkowników z zakresu obsługi i eksploatacji instalacji pomp ciepła. Należy także wykonać prace porządkowe mające na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno- Użytkowym – Załączniku nr 9 do SIWZ. 8. UWAGA! Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 2389 ze zm.; dalej OZE) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.; dalej: Prawo budowlane) pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających m.in. na montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW. 9. Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o „Instalacji”, należy przez to rozumieć zaprojektowanie i budowę przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 tego Rozdziału.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42511110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100); 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2019 poz. 310 ze zm.). 3. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy): a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Żarnów, b) określać kwotę gwarantowaną w zł. (ustaloną w SIWZ), c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ), d) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), e) być gwarancją nieodwoływaną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. Uwaga! Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp. Do wadium wniesionego w formie poręczenia wymagania opisane w pkt 3 stosuje się odpowiednio 4. W przypadku wyboru pieniądza jako formy wadium, środki wpłacić należy na następujący rachunek bankowy Urzędu Gminy w Żarnowie: 15 8973 0003 0080 0800 0257 0004, z adnotacją: "Wadium w postępowaniu IGWK.Z.271.20.2019”. 5. Wadium w pozostałych formach należy wnieść wraz z ofertą, przy czym należy je dołączyć w sposób umożliwiający późniejszy zwrot.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać: 1) wypełniony zgodnie z SIWZ i podpisany formularz Oferta - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; (w oryginale); 2) Oświadczenia, o którym mowa w rozdziale IX, podrozdziale IX.A ust. 2 pkt 1 i 2, odpowiednio - Załącznik nr 4 do SIWZ (w oryginale) i Załącznik nr 3 do SIWZ (w oryginale) ; 3) Pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza) do działania w imieniu wykonawcy; 4) Oświadczenia i Wykazy określone w Załącznikach nr 6 - 8 SIWZ, oraz ewentualnie (jeżeli zajdą przesłanki) w Załączniku nr 10 i 11 do SIWZ. 5) Harmonogram rzeczowo - finansowy z terminami wykonania robót.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną