Przetargi.pl
„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do siedziby „PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim”

"PGKiM" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. 1 Maja
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 7121938, 7121194 w. 68 , fax. 427 121 178
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "PGKiM" Sp. z o.o.
  ul. 1 Maja
  95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie
  tel. 042 7121938, 7121194 w. 68, fax. 427 121 178
  REGON: 47169464400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkimal.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka komunalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do siedziby „PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E), obejmującej sprzedaż paliwa gazowego i świadczenie usługi jego dystrybucji z sieci gazowej do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09121000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 9 000,00 PLN (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100). 2. Szczegółowe zasady wnoszenia oraz zwrotu wadium zostały określone w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności: a) w zakresie obrotu gazem ziemnym, na podstawie koncesji w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz b) w zakresie dystrybucji gazu ziemnego na podstawie: - koncesji w zakresie dystrybucji paliw gazowych, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego albo - podpisanej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych gazu ziemnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: 1. Formularz Oferty, wypełniony zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, 2. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – wypełnione zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2a do SIWZ, 3. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania – wypełnione zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2b do SIWZ, 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy, 5. Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika, 6. Dowód wniesienia wadium – dla formy innej niż pieniądz kopię dokumentu (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) należy załączyć do oferty, natomiast oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „Oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty lub wewnątrz opakowania oferty, 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem) – jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną