Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 102225E w miejscowości Nagodów, gmina Kutno

Gmina Kutno ogłasza przetarg

 • Adres: 99-300 Kutno, ul. Witosa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 24 355 70 20 , fax. 243 557 021
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kutno
  ul. Witosa 1
  99-300 Kutno, woj. łódzkie
  tel. 24 355 70 20, fax. 243 557 021
  REGON: 61101574400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminakutno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 102225E w miejscowości Nagodów, gmina Kutno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi gminnej nr 102225E w miejscowości Nagodów, gmina Kutno”. Zakres robót przewidzianych do realizacji: - geodezyjne wytyczenie drogi, - wykonanie koryta, - profilowanie i zagęszczenie podbudowy pod warstwy konstrukcyjne, - wykonanie warstwy odsączającej, - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, - miejscowe uzupełnienie ubytków kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, - wykonanie przepustów, - wykonanie poboczy z tłucznia, - wykonanie zjazdów z tłucznia, - oczyszczanie i odmulenie rowu, - usunięcie kolidujących drzew i krzewów, oraz wykonanie nowych nasadzeń zgodnie z decyzją na wycinkę drzew, - wykonanie oznakowania pionowego, - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa - załącznik nr 9, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 10 do SIWZ oraz kosztorys nakładczy - załącznik nr 11 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 12 000,00 PLN. słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100 2. Forma wadium 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 310). 2) W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca załączy do oferty oryginał dokumentu. Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium 1) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: BS Kutno 27 9021 0008 0010 6021 2000 0005. Do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez ustawę Pzp formach, należy złożyć w: oryginał wraz z oryginałem oferty (nie spięte z ofertą). 4. Termin wniesienia wadium . 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 26 czerwca 2019 r. godz. 1000 2) Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie składania ofert znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Zwrot wadium 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt. 2). 2) Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6. Utrata wadium. 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy o Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy z przedmiotowego postępowania. 8. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ww. pkt. 5, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach