Przetargi.pl
Modernizacja schodów i wejść oraz likwidacja barier architektonicznych budynku A-33 Politechniki Łódzkiej .

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej ogłasza przetarg

 • Adres: 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 631 33 00 , fax. 042 631 33 01
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej
  ul. Żeromskiego 116
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 631 33 00, fax. 042 631 33 01
  REGON: 15830000000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja schodów i wejść oraz likwidacja barier architektonicznych budynku A-33 Politechniki Łódzkiej .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres obejmuje: - wyburzenie starych schodów klatka C - zbudowanie nowej konstrukcji schodów klatka C - przygotowanie z wzmocnieniem podłoży pod okładziny granitowe schodów - okładziny z granitu w wykończeniu płomieniowym, antypoślizgowym na stopniach, podstopniach i podestach - montaż poręczy - naprawy tynków w obszarze wejść - wykończenie chodnika z płyt wokół schodów - renowacja drzwi wejściowych z montazem nowych okuć - montaz systemu otwierania drzwi przystosowanego dla osób niepełnosprawnych - montaz daszków – wejścia klatki B, E - renowacja daszków klatki A,C,D - obróbki blacharskie daszków - montaz wsporników pod daszkami wraz z oświetleniem - prace przygotowawcze budowlane i elektryczne do montażu podnośnika - montaz podnośnika dla osób niepełnosprawnych wraz z daszkiem - likwidacja zbędnych wejść- 3 szt Pełny opis przedmiotu zamówienia zawiera Przedmiar i SWiOB -. Załącznik nr 7 do SIWZ Zamawiający wymaga wykonania w okresie wakacyjnym 2019r nowej konstrukcji wejścia C. Okładziny schodów, montaż daszków i podnośnika w okresie wiosennym 2020r po wykonaniu prac elewacyjnych. W okresie zimowym 2019-2020r - renowacja drzwi wejściowych po zabezpieczeniu otworów drzwiowych po wyjęciu skrzydeł. Odnowione skrzydła należy zabezpieczyć folią na czas wykonywania prac elewacyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych) 2. pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 3. zobowiązanie/a podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy) 4. oświadczenie i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje) 5. oświadczenie wykonawcy – zamawiający żąda wskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach